Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1694. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2002, stran 3525.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 27. redni seji dne 10. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2002 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
                       (v tisoč tolarjev)
----------------------------------------------------------------
I.Skupaj prihodki                    866.020
(70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70 + 71)                442.692
70 Davčni prihodki                    318.648
700 Davki na dohodek in dobiček             268.818
703 Davki na premoženje                  35.205
704 Domači davki na blago in storitve           14.625
706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki                   124.044
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja                        74.324
711 Takse in pristojbine                  3.316
712 Denarne kazni                       61
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         40.239
714 Drugi nedavčni prihodki                68.376
72 Kapitalski prihodki                  28.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         17.600
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja                 11.000
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki                  320.990
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij                332.456
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)             864.142
40 Tekoči odhodki                    230.466
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           43.400
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       6.182
402 Izdatki za blago in storitve             172.836
403 Plačila domačih obresti                 696
409 Rezerve                        7.352
41 Tekoči transferi                   273.013
410 Subvencije                       9.944
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       30.852
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                         35.849
413 Drugi tekoči domači transferi            196.368
414 Tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki                 308.683
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          308.683
43 Investicijski transferi                51.980
430 Investicijski transferi                51.980
Proračunski presežek
(Primanjkljaj) I.-II.                   1.878
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil             15.000
in prodaja kapitalskih deležev
(750 +751 +752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil             15.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
(440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje               15.763
kapitalskih deležev
440 Dana posojila                     15.763
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)                -763
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)                1.115
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga                1.115
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X . Neto financiranje                   –1.878
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezerve,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 2,000.000 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2002, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
13. člen
Za leto 2002 se oblikuje stalna rezerva v višini 3,676.000 SIT, splošna proračunsko rezerva pa prav tako v višini 3,676.000 SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin.
Splošna proračunska rezerva pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v zakonu o financiranju občin in ZJF, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem primeru odloča župan do višine 500.000 SIT, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1,000.000 SIT velja le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 403-02/02
Cerkno, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost