Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1710. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grosuplje, stran 3558.

Na podlagi 21. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) ter 142. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 13. 2. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Grosuplje
1. člen
Statut Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) se spremeni in dopolni.
V 1. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Sedež občine je v Grosupljem, Taborska cesta 2.”.
2. člen
Zadnji stavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev je sprejeta, če prejme večino opredeljenih glasov navzočih članov.”.
3. člen
V drugem odstavku 16. člena se število “22” nadomesti s številom “24”.
Zadnji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah.
Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom: javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.”.
4. člen
V zadnji alinei 18. člena se pred besedo “zakon” črta beseda “ta”.
5. člen
V sedmem odstavku 22. člena se beseda “tajniku občine” nadomesti z besedilom “direktorju občinske uprave”.
6. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.”.
7. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo “Komisija za pripravo statuta in poslovnika” nadomesti z besedilom “Statutarno-pravna komisija”.
8. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje v pisni obliki občinski svet mora o zadevi ponovno odločiti na prvi naslednji seji.”.
V 35. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje v pisni obliki. Občinski svet mora o zadevi ponovno odločiti na prvi naslednji seji.”.
9. člen
V prvem odstavku 44. člena se pred besedilom doda nov stavek, ki se glasi:
“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji”.
V zadnjem odstavku 44. člena se za besedilom “z večino” doda beseda “opredeljenih”.
10. člen
Za prvim odstavkom 45. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Nadzorni odbor mora obravnavati in izdelati poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna za preteklo leto, najkasneje do 30. junija tekočega leta”.
Dosedanji drugi odstavek 45. člena postane tretji odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 77. člena se v prvem stavku za besedilom “ali od njega pooblaščeni podžupan” doda besedilo “oziroma član občinskega sveta”.
12. člen
V 87. členu se zadnji odstavek na koncu stavka dopolni z besedilom “pod pogojem, da se je glasovanja udeležila večina volivnih upravičencev”.
13. člen
V 99. členu se za besedilom ”prihodke iz” doda besedilo “državnega proračuna”.
14. člen
Prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnutek proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu skupaj s smernicami države in izhodišči za sestavo proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru. Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu v sprejem, skupaj z vsem gradivom najkasneje v 40 dneh po splošni razpravi o osnutku občinskega proračuna.”
15. člen
Zadnji odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zaključni račun za preteklo leto se predloži nadzornemu odboru, najkasneje do konca marca tekočega leta, občinskemu svetu pa najkasneje do 1. oktobra tekočega leta”.
16. člen
V 142. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo “Rok za izvedbo javne razprave je 30 dni.”.
17. člen
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odloki in drugi splošni akti morajo biti usklajeni z določbami zakonov in tega statuta najkasneje do 30. 6. 2002”.
18. člen
146. člen se črta.
19. člen
Dosedanji 147. člen postane 146. člen.
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-7/95
Grosuplje, dne 13. februarja 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost