Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1727. Odlok o režijskem obratu v Občini Kuzma, stran 3574.

Na podlagi 8. in 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), 15. in 75. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) in v skladu s 16. členom odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kuzma (Uradni list RS, št. 38/99) je Občinski svet občine Kuzma na 27. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Kuzma
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kuzma, s sedežem na Kuzmi, Kuzma 24, 9263 Kuzma, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Kuzma.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Kuzma. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlena dva delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je možna dodatna zaposlitev. Na predlog župana Občine Kuzma (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Kuzma.
3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog po pravilniku o delovanju režijskega obrata in nalog, katere mu dodelita župan in tajnik.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Kuzma. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Kuzma.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– smetarine,
– najemnine,
– drugih komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Kuzma,
– sredstev občinskega proračuna.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva od prodaje blaga ali storitev se stekajo v proračun Občine Kuzma.
5. člen
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
6. člen
Vse knjigovodske in računovodske storitve za režijski obrat opravlja Občinska uprava občine Kuzma.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu in ostala določila se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
A) Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. javna snaga in čiščenje javnih površin,
4. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
5. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
6. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in javnih poti ter drugih nekategoriziranih cest,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
10. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
11. vodenje javnih del.
B) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. urejanje javnih parkirišč, urejanje in vzdrževanje pokopališč, plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
3. zimska služba, postavljanje reklamnih objektov,
4. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov in površin,
5. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
6. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
7. odčitavanje vodomerov,
8. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
9. urejanje in vzpostavljanje turistične dejavnosti ter sodelovanje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezanih dejavnosti,
10. vzdrževanje obstoječe naravne in kulturne dediščine,
11. izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
12. gospodarjenje z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči,
13. vzdrževanje in obnova občinskih objektov in
14. vsa druga vzdrževalna dela.
IV. KONCESIJA
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena pod točko A in B, katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
11. člen
Občina Kuzma pridobiva koncesionarja na podlagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni list RS, št. 49/98), ki ga izbere Občinski svet občine Kuzma.
12. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Kuzma, na predlog župana.
13. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja,
– da predložijo dokazila, reference itd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.)
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisane dejavnosti.
V. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
Za nemoteno izvajanje dejavnosti se pripravi tudi ustrezen cenik storitev, ki ga potrdi Občinski svet občine Kuzma.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-11
Kuzma, dne 5. aprila 2002.
Župan
občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost