Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1741. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci, stran 3584.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 29. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Markovci
1. člen
(namen odloka)
(1) Ta odlok določa podrobnejša osnove za odmero komunalnega prispevka v Občini Markovci.
(2) Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.
2. člen
(program opremljanja)
(1) Komunalni prispevek se odmerja na podlagi sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja mora določiti merila za razdelitev stroškov komunalne opreme med zavezance in občino (prispevno stopnjo zavezancev). Če program opremljanja za posamezno območje urejanja ne določi prispevne stopnje zavezanca, se šteje, da zavezanec krije celoten strošek komunalnega opremljanja svoje stavbne parcele (prispevna stopnja je 1).
(3) Program opremljanja določa tudi merila za določitev stroškov po zavezancu.
(4) Po izgradnji komunalne opreme na posameznem območju opremljanja se sprejme zaključni račun, ki prikazuje dejanske stroške opremljanja območja opremljanja s komunalno opremo. Zaključni račun je podlaga za izračun komunalnega prispevka tistih zavezancev, ki se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo, ter podlaga za poračun komunalnega prispevka tistih zavezancev, ki so komunalni prispevek plačali na podlagi ocene stroškov iz programa opremljanja.
(5) Program opremljanja in zaključni račun opremljanja sprejme občinski svet z aktom.
3. člen
(komunalna oprema)
(1) Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in dovoz na javno cesto. Program opremljanja lahko za posamezna območja opremljanja določi tudi druge priključke na javno infrastrukturo, ki so potrebni, da se stavbno zemljišče šteje za opremljeno.
(2) Individualne priključke na komunalno opremo izvede investitor na svoje stroške in niso del javne infrastrukture.
4. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt na stavbnem zemljišču, ki je bilo komunalno opremljeno na podlagi sprejetega programa opremljanja v skladu s tem odlokom in z zakonom o stavbnih zemljiščih,
– investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to potrebno povečati zmogljivosti komunalne opreme oziroma omrežij oskrbovalnih sistemov,
– lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče na podlagi programa opremljanja na novo komunalno opremlja.
5. člen
(stavbna parcela)
(1) Komunalni prispevek se za posameznega zavezanca izračuna v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99). Temeljno merilo za izračun komunalnega prispevka je velikost stavbne parcele. Če je zaradi priključitve posameznega območja opremljanja potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivosti posameznih objektov in naprav omrežja oskrbovalnega sistema, se za izračun komunalnega prispevka upoštevajo tudi priključna moč zavezanca ter drugi kriteriji v skladu z navedenim navodilom.
(2) Stavbna parcela je parcela, vpisana v zemljiški kataster (v nadaljevanju: zemljiška parcela), na kateri stoji oziroma se namerava graditi objekt, ki se priključuje na komunalno opremo in ki je stavbno zemljišče.
(3) Če zemljiška parcela ni v celoti stavbno zemljišče v skladu z občinskim prostorskim planom, se kot stavbna parcela šteje tisti del zemljiške parcele, ki je stavbno zemljišče po občinskem prostorskem planu.
(4) Če se na komunalno opremo priključuje zakonito zgrajen obstoječi objekt, ki ne stoji na stavbnem zemljišču, se velikost stavbne parcele takšnega objekta izračuna tako, da se bruto površina objekta deli s povprečnim faktorjem zazidanosti zemljišča. Faktor zazidanosti zemljišča je razmerje med bruto zazidano površino objekta in velikostjo zemljiške parcele, kjer objekt stoji. Če je dejanska zemljiška parcela, na kateri stoji objekt, manjša od tako izračunane stavbne parcele, se kot stavbna parcela šteje dejanska zemljiška parcela.
(5) Če stavbnih parcel na nekem območju opremljanja zunaj ureditvenega območja naselja ni mogoče določiti na podlagi meril iz drugega do četrtega odstavka, lahko program opremljanja za takšno območje kot merilo za odmero komunalnega prispevka določi zagotovljeno priključno moč zavezanca. Zagotovljena priključna moč zavezanca se lahko v takšnem primeru predpiše kot edino merilo odmere komunalnega prispevka za komunalno opremo individualne rabe ter za mešane kanalizacijske sisteme.
6. člen
(oprostitve plačila)
(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo javne infrastrukture, za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj ter za objekte, katerih investitor je Občina Markovci. Program opremljanja lahko določi tudi druge objekte, za katere se komunalni prispevek ne odmeri.
(2) Sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, naštetih v tem členu, se ne smejo kriti na način zviševanja prispevkov drugih zavezancev za komunalni prispevek na območju programa opremljanja.
(3) Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim obračunom, vendar je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
7. člen
(znižanje komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec je upravičen do znižanja komunalnega prispevka, če je sklenil pogodbo z investitorjem komunalne opreme o soinvestiranju komunalne opreme, za katero se mu odmerja komunalni prispevek. Zavezanec je upravičen do znižanja komunalnega prispevka v vrednosti, v kateri je prispeval k izgradnji komunalne opreme.
(2) Če je zavezanec kupil stavbno parcelo od občine in je iz pogodbe razvidno, da je v ceni parcele že plačal določen strošek za komunalno opremljanje, se od izračunanega celotnega komunalnega prispevka zavezancu odšteje že plačani znesek, revaloriziran z indeksom rasti maloprodajnih cen, ki ga objavlja Statistični zavod RS (v nadaljevanju: indeks rasti cen).
8. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
a) na zahtevo zavezanca, ki namerava zgraditi oziroma prizidati ali nadzidati objekt;
b) na zahtevo upravljalca komunalne opreme, kadar zavezanec iz prvega odstavka ne zahteva odmere komunalnega prispevka;
c) na zahtevo investitorja komunalne opreme lastnikom obstoječih objektov na območjih, ki se na novo komunalno opremljajo oziroma se komunalna oprema prenavlja. Komunalni prispevek se v tem primeru odmeri pred začetkom graditve komunalne opreme na območju opremljanja, kjer je stavbna parcela zavezanca.
(2) Če se zavezancu odmeri komunalni prispevek pred začetkom graditve komunalne opreme ali v času njene graditve, je podlaga za odmero ocena stroškov iz programa opremljanja. Po sprejetju zaključnega računa se opravi poračun komunalnega prispevka z upoštevanjem dejanskih stroškov opremljanja.
(3) Če se zavezancu odmeri komunalni prispevek za priključitev na komunalno opremo, ki je bila že zgrajena na podlagi programa opremljanja, se komunalni prispevek odmeri na podlagi dejanskih stroškov opremljanja, prikazanih v zaključnem računu, in revaloriziranih z indeksom rasti cen.
(4) S komunalnim prispevkom zbrana sredstva so prihodek občinskega proračuna. Zbrana sredstva se morajo namensko uporabiti za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
9. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/01-6
Markovci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost