Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1721. Odlok o prepovedi delitve obstoječih parcel na območjih, ki se bodo urejala s prostorsko izvedbenimi načrti, stran 3569.

Na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, popr. 53/99) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o prepovedi delitve obstoječih parcel na območjih, ki se bodo urejala s prostorsko izvedbenimi načrti
1. člen
S tem odlokom se razglasi splošna prepoved delitve obstoječih parcel na posameznih območjih, za katere se predvideva v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00), izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
2. člen
Prepoved delitve parcel na območjih iz prvega člena tega odloka velja tri leta od sprejetja tega odloka, oziroma do sprejetja ustreznega prostorsko izvedbenega načrta za posamezno območje.
3. člen
Na območjih, za katere je predvidena izdelava prostorsko izvedbenega načrta, je izjemoma dovoljena delitev parcel za potrebe javne infrastrukture. O dovolitvi delitve parcel odloča pristojni upravni organ občine v skladu z zakonom.
4. člen
Prepoved delitve parcel velja tudi za že začete delitve parcel, če za njih do uveljavitve tega odloka, ni izdana pravnomočna odločba.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/98-141
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost