Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2001, stran 3533.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 12. in 17. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) in sprememb in dopolnitev statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 20. redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2001
1. člen
Občinski svet občine Dobje sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2001 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov            (v 000 SIT)
– skupni prihodki                    111.923
– skupni odhodki                     111.311
– proračunski presežek                    612
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev              58.346
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                    59.951
– dana minus prejeta posojila
in sprememba kapitalskih deležev              1.605
 
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                        800
– odplačila dolga                      800
– neto zadolževanje                      0
 
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2000
– vrednost aktive                    173.090
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju                      133.498
b) kratkoročna sredstva                  39.592
 
– vrednost pasive                    173.090
a) kratkoročne obveznosti in pasivne
časovne omejitve                      9.593
b) lastni viri 163.497
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/02-1
Dobje, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost