Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1690. Odlok o uskladitvi organiziranosti Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje, stran 3521.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) je Mestni svet mestne občine Celje v skladu s 17. in 61. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01) dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o uskladitvi organiziranosti Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, ki je na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij (Uradni list RS, št. 59/99) pravni naslednik dosedanjega ustanovitelja Osrednje knjižnice Celje p.o. Celje, Muzejski trg 1, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju pod vl. št. 400-00, ki je še vpisana kot organizacija združenega dela Mestne ljudske knjižnice v Celju in študijske knjižnice v Celju, usklajuje statusno organiziranost Osrednje knjižnice v Celju p.o., s sedežem Muzejski trg 1, z zakonom o zavodih.
2. člen
Osrednja knjižnica v Celju p.o., Celje, Muzejski trg, se preoblikuje v javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
Ustanovitelj javnega zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
3. člen
Ime zavoda je: Osrednja knjižnica Celje.
Sedež zavoda je: v Celju, Muzejski trg 1a.
Skrajšano ime zavoda je: OKC.
Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, ki jih določa zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja z vsemi sredstvi, s katerim razpolaga.
II. DEJAVNOST
4. člen
Zavod opravlja, kot javno službo, dejavnost knjižnic v standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro O/92.511 Dejavnost knjižnic, v okviru katere zavod:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja informacijsko, dokumentacijsko, komunikacijsko in splošno kulturno delo,
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo za svoje območje,
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki je nacionalna kulturna dediščina/nacionalni spomenik,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten knjižnični informacijski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva in evidenco o knjižničarski dejavnosti,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov in se vključuje v procese vseživljenjskega izobraževanja.
Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.240 Priprava za tisk
DE/22.30 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.600 Trgovina na drobno po pošti
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.302 Dejavnost samopostrežnih restavracij
I/60.240 Cestni tovorni promet
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/72.100 Svetovanje v računalniških napravah
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zlasti:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknižni obliki,
– izvaja dejavnosti, namenjene uporabnikom s posebnimi potrebami,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
– izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva,
– skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju (matična dejavnost),
– v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu.
5. člen
Zavod sme zagotavljati oziroma opravljati knjižnično dejavnost tudi za potrebe občanov naslednjih občin: Dobrna, Štore in Vojnik, kot dosedanjih pravnih naslednic prvotnega ustanovitelja. O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti v imenovanih občinah sklene zavod s temi občinami pogodbe.
V soglasju z ustanoviteljem ter ministrstvom, pristojnim za kulturo, lahko zavod opravlja knjižničarske naloge tudi za širše območje oziroma za lokalne skupnosti izven prejšnjega odstavka tega člena.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda upravljajo in vodijo posle knjižnice v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa ta odlok oziroma statut (pravila) knjižnice.
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
A) Direktor zavoda
7. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter odgovarja za strokovnost in zakonitost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja zavoda, mnenje občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje knjižnične dejavnosti ter mnenja strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po poteku mandata ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične usmeritve,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
B) Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda upravlja zavod. Ta šteje 9 članov:
– tretjino sveta sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
– tretjino predstavniki zaposlenih v zavodu,
– tretjino predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Celje.
Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let.
9. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela, finančni načrt, zaključni račun,
– izvaja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice,
– izvaja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
statut zavoda stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj, isto velja za akt o sistemizaciji delovnih mest.
C) Strokovni svet zavoda
10. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz proračunskih sredstev občin, v katerih izvaja svojo dejavnost,
– iz proračunskih sredstev države, za posebne naloge, ki jih zavod na podlagi pogodbe z ustreznimi ministrstvi vlade Republike Slovenije opravlja kot osrednja območna knjižnica,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– iz članarin, zamudnin ter prodajo storitev in izdelkov uporabnikom,
– z dotacijami, darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom knjižnice.
12. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko upravlja.
14. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, izjema je premoženje posameznih izpostav zavoda v občinah Dobrna, Štore in Vojnik, ki je last navedenih občin.
Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Pogoji in način opravljanja dejavnosti v smislu prvega odstavka 4. člena tega odloka se uredijo s pogodbami, ki jih zavod sklene z lokalnimi skupnostmi na območju katerih zagotavlja upravljanje knjižnične dejavnosti.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj prevzame odgovornost za obveznosti zavoda v višini dogovorjenega letnega programa do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja zavod.
Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni plan in zaključni račun ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
16. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja sveta zavoda, v skladu z določili tega odloka, opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
17. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do poteka mandata.
18. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uveljavitve statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
19. člen
V šestdesetih dneh po uveljaviti tega odloka sklene ustanovitelj pogodbo o uresničevanju ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-00005/2002
Celje, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost