Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1704. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2002, stran 3535.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 17. in 98. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice 26. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          Proračun leta 2002
                                v SIT
--------------------------------------------------------------------
   I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         491,051.000
   Tekoči prihodki (70+71)               247,477.000
70  Davčni prihodki                   213,127.000
   700 Davki na dohodek na dobiček           163,479.870
   703 Davki na premoženje               16,146.160
   704 Domači davki na blago in storitve        33,500.970
71  Nedavčni prihodki                  34,350.000
   710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja   11,100.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             23,250.000
72  Kapitalski prihodki                 64,800.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
   nematerialnega premoženja              64,800.000
73  Prejete donacije                     1.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov           1.500
74  Transferni prihodki                 177,274.000
   740 transferni prihodki iz drugih 
   javnofinančnih institucij              177,274.000
   II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)          542,551.000
40  Tekoči odhodki                   100,705.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        21,650.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    3,900.000
   402 Izdatki za blago in storitve           72,505.000
   409 Rezerve                      2,650.000
41  Tekoči transferi                  177,485.000
   410 Subvencije                    59,200.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     21,200.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
   ustanovam                      23,735.000
   413 Drugi tekoči domači transferi          73,350.000
42  Investicijski odhodki                264,361.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       264,361.000
   III. Proračunski presežek (I.-II.) 
   (Proračunski primanjkljaj)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
   IV. Prejeta vračila danih posojil in 
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
  (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      1.500
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        1.500
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   VI. Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
   C) Račun financiranja
   VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
   VIII. Odplačiila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
   IX. Sprememba stanja sredstev na računu 
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –53,000.000
   X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)        –53,000.000
   XI. Sredstva na računih               +53,000.000
   XI. Neto financiranje (VI.+X.) =III.
--------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,650.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/259/02-02
Dolenjske Toplice, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost