Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1015. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2011 izdajo priložnostni kovanci
1095. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
1096. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1097. Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
1098. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Odloki

1099. Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1016. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil
1017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1018. Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
1019. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010
1100. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini
1101. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
1102. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit

USTAVNO SODIŠČE

1020. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1021. Sklep o zavrženju pobude
1022. Mnenje, da Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

1023. Akt o sistemizaciji sodniških mest na specializiranem oddelku za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj
1024. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
1025. Razpis volitev članov personalnih svetov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
1027. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1028. Sprememba Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
1029. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2010

OBČINE

Bovec

1030. Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1031. Pravilnik o uporabi konferenčhih prostorov v Stergulčevi hiši

Celje

1032. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)
1033. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkno

1034. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerkno
1035. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2009
1036. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1037. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2010

Dol pri Ljubljani

1038. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju do junija 2010
1039. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Dolenjske Toplice

1040. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
1041. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice

Ig

1042. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2010

Ivančna Gorica

1043. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu – Virje in okoljskega poročila

Jesenice

1044. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (uradno prečiščeno besedilo)
1045. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za šport Jesenice”
1046. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1047. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
1048. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
1049. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1050. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1051. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1052. Pravilnik o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice
1053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice

Kamnik

1054. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 TITAN – SVIT

Koper

1055. Pravilnik o pristaniščih
1056. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1057. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

1058. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)

Kuzma

1059. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v I. polletju 2010 v Občini Kuzma
1060. Letni program športa v Občini Kuzma za leto 2010

Metlika

1061. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2009
1062. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

Mežica

1063. Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Mežica

Moravske Toplice

1064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
1066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
1067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
1068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina«
1069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Prebold

1071. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold
1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold

Puconci

1074. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
1075. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci

Ravne na Koroškem

1076. Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
1077. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas

Razkrižje

1078. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
1079. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje
1080. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje

Šempeter-Vrtojba

1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1082. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010

Tržič

1083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

1084. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
1085. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Velika Polana

1086. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010
1087. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Velika Polana
1088. Sklep o višini najemnine za grobna mesta

Zreče

1089. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

1090. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Železniki
1091. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
1093. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1094. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

1103. Popravek Povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in zneska katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009
1104. Popravek Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1105. Popravek Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2010
1106. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1107. Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
1108. Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
1109. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Sevnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti