Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1058. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1), stran 3403.

Na podlagi 55., 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo sprememb in dopolnitev UN
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravijo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Planica- R/R1 UN, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 28/01.
Glede na to da je od sprejema odloka preteklo že veliko časa, so v tem času spremenili tako predpisi s področja urejanja prostora kot pogoji, ki jih morajo izpolnjevati športni objekti, zaradi česar je potrebno ustrezno dopolniti ureditveni načrt.
2. člen
Območje UN
Območje ki se ureja z Ureditvenim načrtom Planica, je določeno z veljavnim prostorskim planom Občine Kranjska Gora in označeno z označbo R R1- UN.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe ureditvenega načrta se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi investitorja – Ministrstva za šolstvo in šport RS in Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo UN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema UN je naslednji:
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|       |Meseci   |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|Opravila v  |Akterji  |   |  |  |   |  |  |  |
|postopku   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|sklep o   |občina   |X   |  |  |   |  |  |  |
|pripravi   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|strok.    |načrtovalec| XXXX |  |  |   |  |  |  |
|podlage +  |      |   |  |  |   |  |  |  |
|idejne    |      |   |  |  |   |  |  |  |
|rešitve   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|izdelava   |načrtovalec|   | XX |  |   |  |  |  |
|osnutka UN  |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|pridob.   |nos. urej. |   | XX | XX |   |  |  |  |
|smernic – 30 |      |   |  |  |   |  |  |  |
|dni in uskl. |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|dopolnitev  |načrtovalec|   |  | XX |   |  |  |  |
|osnutka UN  |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|javna    |občina   |   |  |  |XXXX |  |  |  |
|razgrnitev UN|      |   |  |  |   |  |  |  |
|– 30 dni   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|javna    |občina   |   |  |  | X  |  |  |  |
|obravnava  |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|strokovna  |načrtovalec|   |  |  |   |X |  |  |
|stališča   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|stališča do |OS     |   |  |  |   | X |  |  |
|prip. in   |      |   |  |  |   |  |  |  |
|predlogov  |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|dopolnitev  |načrtovalec|   |  |  |   | X |  |  |
|predloga UN |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|mnenja k   |nosilci  |   |  |  |   | X |XXX |  |
|predl. UN – |urej.   |   |  |  |   |  |  |  |
|30 dni    |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|obravnava UN |OS     |   |  |  |   |  | X |  |
|– sprejem  |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|objava v   |občina   |   |  |  |   |  |  |X  |
|uradnem   |      |   |  |  |   |  |  |  |
|glasilu   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
|končni    |načrtovalec|   |  |  |   |  |  | X |
|elaborat (po |      |   |  |  |   |  |  |  |
|objavi)   |      |   |  |  |   |  |  |  |
+-------------+-----------+------+----+----+-----+---+----+----+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
3. Zavod za varstvo narave, OE Kranj
4. javni zavod Triglavski narodni park
5. Zavod za gozdove OE Bled
6. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora d.o.o. (za vodovod, odpadne vode in odpadke)
8. Elektro Gorenjske d.d. (za električno energijo)
9. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
10. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo).
6. člen
Stroške, ki bodo nastali pri pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 351/16-26/2000-BP
Kranjska Gora, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost