Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2308/10 , Stran 657
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: 1. izobraževanja, 2. promocija društev in območja delovanja društev, 3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih, 4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja, 5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.). Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: 1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica, 2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih ali drugih javnih virov, 3. profitni programi, 4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev, 5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju. Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja. Sredstva dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. V. Upravičenci do sredstev Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. njihovo delovanje je neprofitne narave, 2. so registrirana skladno s predpisi o društvih, 3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso potrebno dokumentacijo, 4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske in druge pogoje za izvedbo programa, 5. opravljajo dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega naziva, 6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju, 7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala. Za društva s področja kmetijstva in podeželja se štejejo društva, katerih glavni namen je: – združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine, – informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu, – ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev, – ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in podeželja, – ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom. VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso upravičeni: – prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov, – prijavitelji, pri katerih se ugotovi, da so navajali neresnične podatke. VII. Upravičeni stroški Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške: 1. za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic, goriva); 2. za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov); 3. za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, pridobivanje dokazil in drugih prilog); 4. za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov); 5. za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.). Upravičeni stroški niso: stroški telefona in bančni stroški. Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis s pogodbami, predračuni ali računi, izdanimi v obdobju iz X. točke tega javnega razpisa. Za izplačilo odobrenih sredstev je potrebno upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih ter dokazili namenski porabi sredstev. VIII. Višina odobrenih sredstev Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost 2.000 EUR brez vključenega DDV. Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ 2.000 EUR. V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja programa sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do delitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikov sredstev, ki so v roku iz X. točke tega javnega razpisa v celoti realizirali program. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen odloka in tega javnega razpisa. X. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2010. Sredstva na podlagi tega razpisa bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo realizirani v času od 2. 9. 2009 do 1. 9. 2010. XI. Rok za predložitev vlog Rok za oddajo vlog je do vključno 1. 6. 2010. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 1. 6. 2010 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38. XIII. Priprava vlog Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v XI. točki tega javnega razpisa. Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke. XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog Odpiranje prejetih vlog vodi komisija bo potekalo dne 4. 6. 2010. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Strokovna komisija obravnava popolne vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se določijo s pogodbo. XV. Obvestilo o izidu razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku roka iz XI. točke tega razpisa. Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih ter namenski porabi sredstev. XVI. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare). XVII. Merila za dodelitev sredstev Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se ponderirajo glede na področje, aktivnosti ter delež članov iz MONG, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost