Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«, stran 3448.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 44/00) in 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki (UVG, št. 25/99, in Uradni list RS, št. 96/01) sta Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 in Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki« (Uradni list RS, št. 101/07) se v 2., 6., 7., 8., 9., 12., 13. in 15. členu beseda »predstojnik« zamenja z besedo »vodja« v ustrezni obliki.
2. člen
V 4. členu odloka se prvi odstavek črta in se nadomesti z besedilom:
»Medobčinski inšpektorat nima notranjih organizacijskih enot in opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občini ustanoviteljici urejata zadeve iz svoje pristojnosti.«
3. člen
V 7. členu odloka se prvi odstavek črta in se nadomesti z besedilom:
»Medobčinski inšpektorat vodi vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga izmed tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občin ustanoviteljic, soglasno imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.«
4. člen
V 8. členu odloka se tretji odstavek črta in se nadomesti z besedilom:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu sprejmeta župana občin ustanoviteljic soglasno.«
5. člen
V 9. členu odloka se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Železniki.«
6. člen
V 13. členu odloka se na koncu četrtega odstavka pika zamenja z vejico in doda besedilo: »ki je tudi skrbnik prihodkov.«
7. člen
V 14. členu odloka se črta celotno besedilo in se nadomesti z besedilom:
»Župana občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda županu občine soustanoviteljice. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje občini soustanoviteljici.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata na podlagi tega odloka in dogovora iz tega člena.
V primeru, da želi v medobčinski inšpektorat pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.«
8. člen
V 15. členu se prvi odstavek črta in se nadomesti z besedilom:
»Najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določita župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt ter najkasneje v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo medobčinskega inšpektorata.«
9. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.«
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0611-003/2010-2
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
Št. 015-2/2010-005
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost