Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1101. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, stran 3457.

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) ter način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo v OMD kmetijska zemljišča v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe), predpisu, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, ter predpisih, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.
II. RAZVRSTITEV KMG V OMD
3. člen
(razvrstitev KMG v OMD)
(1) Razvrstitev kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: KMG) v OMD se opravi na podlagi seznama OMD, ki ga določa predpis, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, in podatkov o KZU, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, pripisano državo Republiko Slovenijo. KMG se razvrsti v OMD, če je v njem najmanj 50% kmetijskih zemljišč, ki niso druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe.
(2) Ob vsaki spremembi grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) na KMG se ponovno opravi razvrstitev KMG v OMD.
III. TOČKOVANJE KMG V OMD
4. člen
(podlaga za izračun točk)
(1) Točkovanje se opravi na podlagi metodologije za točkovanje KMG, ki se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Število točk za posamezen KMG v OMD se izračuna na hektar KZU, pri čemer se točkuje GERK, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– GERK je ob izračunu pripisan KMG;
– velikost GERK je vsaj 100 m2;
– GERK ima pripisano državo Republika Slovenija;
– GERK ima pripisano vrsto dejanske rabe, ki v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, spada v vrsto dejanske rabe njive in vrtovi, travniške površine ali trajni nasadi in
– vključena površina GERK v OMD je vsaj 100 m2.
5. člen
(podatki za izračun točk)
(1) Za izračun točk za posamezen GERK se uporabi:
– podatke o GERK iz registra kmetijskih gospodarstev (GERK-PID, površina, vrsta dejanske rabe, nagib, nadmorska višina);
– podatke talnega števila iz digitalne karte talnega števila, ki je objavljena na spletni strani ministrstva;
– podatke za območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov (drugih OMD in območij s posebnimi omejitvami), kot so določeni v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
(2) Digitalna karta talnega števila iz druge alinee prejšnjega odstavka vsebuje vrednost talnega potenciala, in sicer v razponu od sedem do 100, ki je bila določena iz podatkov pedološke karte Slovenije.
6. člen
(združevanje GERK v skupine rabe)
Za potrebe točkovanja po tem pravilniku se GERK, glede na vrsto dejanske rabe, združujejo v naslednje skupine rabe:
1. travinje:
– 1300 – trajni travnik,
– 1321 – barjanski travnik,
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem,
– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak;
2. njiva:
– 1100 – njiva,
– 1160 – hmeljišče,
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah,
– 1190 – rastlinjak;
3. sadovnjak:
– 1221 – intenzivni sadovnjak,
– 1230 – oljčnik;
4. vinograd:
– 1211 – vinograd,
– 1212 – matičnjak,
– 1240 – ostali trajni nasadi.
7. člen
(skupna pravila točkovanja)
(1) Ne glede na peto alineo drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se najprej točkujejo vsi GERK v Sloveniji izven OMD po določbah 8. do 11. člena tega pravilnika.
(2) Za GERK v skupini rabe travinje izven OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(3) Za GERK v skupini rabe njiva izven OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(4) Za GERK v skupini rabe sadovnjak in vinograd izven OMD se izračuna povprečno število točk nagiba.
(5) Povprečne točke, izračunane na podlagi tega člena, se upoštevajo ob prvem točkovanju KMG v OMD in se tekom leta ne spreminjajo. Ponovno se izračunajo enkrat letno do 1. marca.
8. člen
(točkovanje skupine rabe travinje)
(1) Za skupino rabe travinje se določijo točke za vsak posamezen GERK na osnovi podatkov iz tabel 1 do 13 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer v naslednjih korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz tabele 1;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz tabele 2;
3. točke nagiba se odčitajo iz tabele 3;
4. točke velikosti GERK se odčitajo iz ustrezne tabele 4, 5, 6 ali 7;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz tabele 8;
6. točke za korekcijo paše se odčitajo iz ustrezne tabele 9, 10, 11, 12 ali 13 in pomnožijo s presežkom obračunane paše, izračunanim po drugem odstavku tega člena.
(2) Točke za korekcijo paše iz 6. točke prejšnjega odstavka se dodelijo, če je presežek obračunane paše, upoštevajoč vse GERK v skupini rabe travinje na KMG, večji od 0. Presežek obračunane paše se izračuna po naslednji formuli:
PDp = KDp – MDp.
(3) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– PDp je presežek obračunane paše;
– MDp je minimalni izhodiščni delež paše, ki znaša 40%;
– KDp je povprečni delež obračunane paše na kmetiji.
(4) Povprečni delež obračunane paše na kmetiji iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izračuna po formuli:
(5) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– Dp((g)) je obračunani delež paše pri posameznem GERK v skupini rabe travinje glede na nagib, ki se odčita iz tabele 14;
– Tha((g)) je površina posameznega GERK v skupini rabe travinje.
(6) Točke, določene v posamezni točki iz prvega odstavka tega člena, razen v 6. točki, se zmanjšajo za število točk, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD in so izračunane v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(7) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe travinje je seštevek vseh točk, izračunanih po prejšnjem odstavku.
9. člen
(točkovanje skupine rabe njiva)
(1) Pred točkovanjem posameznega GERK v skupini rabe njiva se izračuna skupna površina v skupini rabe njiva za posamezen KMG. Skupna površina se deli s štiri in na ta način izračunana površina se uporabi pri točkovanju velikosti GERK.
(2) Za skupino rabe njiva se določijo točke za vsak GERK iz tabel 15 do 22 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v naslednjih korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz tabele 15;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz tabele 16;
3. točke nagiba se odčitajo iz tabele 17;
4. točke velikosti GERK se, upoštevajoč določbo prejšnjega odstavka, odčitajo iz ustrezne tabele 18, 19, 20 ali 21;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz tabele 22.
(3) Točke, določene v posamezni točki iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za število točk, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD in so izračunane v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(4) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe njiva je seštevek vseh točk, izračunanih po prejšnjem odstavku.
10. člen
(točkovanje skupine rabe sadovnjak)
(1) Za skupino rabe sadovnjak se določijo točke za vsak GERK iz tabele 23 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD, in so izračunane v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe sadovnjak je enaka izračunu točk po prejšnjem odstavku.
11. člen
(točkovanje skupine rabe vinograd)
(1) Za skupino rabe vinograd se določijo točke za vsak GERK iz tabele 24 iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD in so izračunane v skladu s petim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe vinograd je enaka izračunu točk po prejšnjem odstavku.
12. člen
(število točk na KMG)
(1) Po izračunu točk na GERK se izračuna število točk na KMG.
(2) Število točk na KMG se izračuna na osnovi ponderiranega povprečja točk za vse GERK na KMG iz skupine rabe njiva, travinje, sadovnjak in vinograd, in sicer po naslednji formuli:
(3) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– TK je število točk/ha na KMG,
– TKn je povprečno število točk/ha na KMG za skupino rabe njiva,
– TKt je povprečno število točk/ha na KMG za skupino rabe travinje,
– TKs je povprečno število točk/ha na KMG za skupino rabe sadovnjak,
– TKv je povprečno število točk/ha na KMG za skupino rabe vinograd,
– Nha je skupna površina na KMG za skupino rabe njiv,
– Tha je skupna površina na KMG za skupino rabe travinje,
– Sha je skupna površina na KMG za skupino rabe sadovnjak,
– Vha je skupna površina na KMG za skupino rabe vinograd.
13. člen
(posodabljanje podatkov)
(1) Ob vsaki spremembi GERK na KMG se ponovno izračuna število točk na GERK in število točk na KMG.
(2) Ministrstvo posodablja podatke na podlagi novih ali popravljenih podatkov v evidencah, ki se uporabljajo za izračun točk na KMG. Posodobitev se opravi enkrat letno do 1. marca.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2009
Ljubljana, dne 10. marca 2010
EVA 2010-2311-0102
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti