Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2325/10 , Stran 667
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v Občini Sevnica. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica. 2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), – lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave, – mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo, – lokacija male čistilne naprave mora biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju. 3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica, – lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju, – individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe, – pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. 4. Delež sofinanciranja: na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10) se sofinancira 50% vrednosti investicije vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2010, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MČN, konto 420401, v višini 30.000,00 EUR. Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za: – sofinanciranje malih čistilnih naprav je 20.000 EUR, – sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 10.000 EUR. V primeru manjšega števila vlog upravičencev na enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2009 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdilih o plačilih nabave materiala in izvedenih delih. Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za gradnjo male čistilne naprave posameznega stanovanjskega objekta znaša 3.400 EUR z vključenim DDV. Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje: – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov (cevi, jaški, spojke …) je navedena v razpisni dokumentaciji, – stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – maks. 26,00 EUR z DDV na tekoči meter). Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem: – nakup in montaža male čistilne naprave(izkop, montaža, priključitev, zasip). V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Za prvo odpiranje lahko upravičenci oddajo vloge do prvega ponedeljka v mesecu aprilu, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu oktobru. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsako prvo sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe. VIII. Nadzor in sankcije Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa izvaja občinska uprava Občine Sevnica. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti