Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1102. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit, stran 3474.

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
1. člen
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06 in 12/09) se v 1. členu črtata vejica in besedilo »z vsemi spremembami«, pika na koncu stavka pa se nadomesti z vejico in doda se besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(žita)
»Žita so rastline naslednjih vrst, ki so namenjene za kmetijsko ali vrtnarsko proizvodnjo, vendar ne za okrasne namene:
–  Avena nuda L.           goli oves
  Avena sativa L. (vključno z A.  navadni oves in
  byzantina K. Koch)        bizantinski oves;
  Avena strigosa Schreb.      peščeni oves;
–  Fagopyrum esculentum Moench    navadna ajda;
–  Hordeum vulgare L.        navadni ječmen;
–  Oryza sativa L.          riž;
–  Panicum miliaceum L.       navadno proso;
–  Phalaris canariensis L.      kanarska čužka
                   (svetlo seme);
–  Secale cereale L.         rž;
–  Sorghum bicolor (L.) Moench    navadni sirek;
–  Sorghum sudanense (Piper) Stapf  sudanski sirek;
–  Sorghum bicolor (L.) Moench x   hibridi iz križanja
  Sorghum sudanense Stapf      Sorghum bicolor s
                   Sorghum sudanense;
–  xTriticosecale Wittm. ex A. Camus tritikala (hibridi iz
                   križanj vrst iz rodu
                   Triticum z vrstami iz
                   rodu Secale)
–  Triticum aestivum L.       navadna pšenica;
–  Triticum durum Desf.       trda pšenica;
–  Triticum spelta L.        pira (sevka);
–  Zea mays L. (partim)       koruza (razen pokovke
                   in sladke koruze).«.
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje. Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.
4. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri semenu koruze, tretiranem s FFS, ki so insekticidi ali vsebujejo insekticide, stopnja odpadnega prahu s tretiranega semena ne sme presegati 2 g / 100 kg semena.«.
5. člen
V devetem odstavku 24. člena se v tretji alinei za besedilom »smeri vetra.« doda besedilo »Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano, krmo in industrijsko predelavo.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Na etiketi semena koruze, tretiranega s FFS, ki so insekticidi ali vsebujejo insekticide, mora biti poleg zahtev iz tega člena navedeno tudi naslednje opozorilo: Nevarno za čebele. Zaradi zaščite ptic in prostoživečih vrst sesalcev je treba seme popolnoma vdelati v tla ter zagotoviti, da je seme v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.«.
6. člen
V Prilogi 1 se v točki 1.1 in 1.2 besedilo »X Triticosecale« nadomesti z besedilom »xTriticosecale«.
V točki 2.1 se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Posevki, namenjeni pridelavi certificiranega semena hibridnih sort navadnega ovsa (Avena sativa), golega ovsa (Avena nuda), peščenega ovsa (Avena strigosa), navadnega ječmena (Hordeum vulgare), navadne pšenice (Triticum aestivum), trde pšenice (Triticum durum), pire (Triticum spelta) in samoprašne sorte tritikale (xTriticosecale), morajo biti oddaljeni od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev:«.
V točki 2.2.1 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»2.2.1 Semenski posevek navadnega ovsa, golega ovsa, peščenega ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde pšenice, pire in samoprašne sorte tritikale mora biti, kar se tiče lastnosti komponent, zadosti sortno pristen in sortno čist.«.
7. člen
Prilogi 2 in 3 se nadomestita z novima Prilogama 2 in 3, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-378/2009
Ljubljana, dne 17. marca 2010
EVA 2009-2311-0095
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost