Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah, stran 3344.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) in 9. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji 56. seji dne 31. 3. 2009 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
1. člen
V Pravilniku o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 109/99, 107/00, 45/02, 44/04 in 136/06) se v 9. členu v četrtem odstavku pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo, ki se glasi: »in ne sme opravljati zdravilske dejavnosti.«
V petem odstavku se črta prva alinea.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, ki jo je zdravnik iz prejšnjega odstavka pridobil v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu, s prilogami, na podlagi katerih je bila izdana ta odločba, zbornica pridobi po uradni dolžnosti.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek in se spremeni tako, da se v drugem stavku besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »petega odstavka tega člena«.
2. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje alinee petega odstavka 9. člena tega pravilnika.«
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se zdravniku, ki je opravil specialistični izpit v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje vse z zakonom in tem pravilnikom določene pogoje za podelitev licence, licenca podeli po uradni dolžnosti.«
4. člen
V 14. členu se črtata tretji in četrti stavek.
5. člen
V 16. členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo, ki se glasi:
»oziroma od opravljenega specialističnega izpita v Republiki Sloveniji.«
6. člen
V 17. členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo: »kolikor zakon ne določa drugače.«.
7. člen
V 53. členu se za četrto alineo doda nova, peta alinea, ki se glasi:
»– če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost,«
Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
8. člen
V 54. členu se v prvem odstavku beseda »ali« nadomesti z vejico, pred piko pa se doda naslednje besedilo: »ali odbora za zobozdravstvo«.
9. člen
V 58. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tega pravilnika zdravniku, ki je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 58/08) opravil sekundarijat in preizkus usposobljenosti ter začel specializacijo, zbornica lahko izda licenco za splošno medicino, vendar najdlje za obdobje do zaključka njegove specializacije, podaljšano za eno leto.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Določba 13.a člena pravilnika se uporablja za zdravnike, ki bodo opravili specialistični izpit v Republiki Sloveniji po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/10/GS-bgz
Ljubljana, dne 7. januarja 2010
EVA 2009-2711-0018
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.
Predsednica skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
 
Soglašam!
 
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost