Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold, stran 3413.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07) je Občinski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Prebold.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Prebold, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna socialna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po zakonu o socialnem varstvu;
– posameznik ali družina, ki se zaradi težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki materialni situaciji;
– družina in posamezniki, ki za največ 15% presegajo cenzus za denarno socialno pomoč;
– družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
4. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za denarne pomoči iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Enkratna denarna pomoč za upravičence iz 2. člena tega pravilnika je namenjena za:
– nakup ozimnice in kurjave;
– nakup šolskih potrebščin;
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcev;
– doplačilo šole v naravi in letovanj socialno ogroženih otrok;
– doplačilo zdravstvenih storitev in ortopedskih pripomočkov invalidom, ki so nujno potrebna, pa jih ZZZS ne pokriva;
– drugi stroški in izdatki, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo;
– regresiranje obveznih dejavnosti učencev iz socialno ogroženih družin.
6. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 50,00 € in največ do višine enega minimalnega dohodka samske osebe oziroma družine v skladu s 25.a členom Zakona o socialnem varstvu. Višina enkratne denarne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago ali storitev, za katere je upravičenec vložil prošnjo.
Denarne pomoči, ki so namenjene nakupu šolskih potrebščin, plačilu šolskih kosil, doplačilu šole v naravi in letovanja, ter regresiranje obvezne dejavnosti učencev, se dodelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev.
Doplačilo zdravstvenih storitev se odobri v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
8. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadla po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
9. člen
Izjemoma, ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 50%.
10. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči vodi delavec občinske uprave, pristojen za socialno varstvo. V posameznih postopkih lahko pridobi tudi mnenje Centra za socialno delo Žalec.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitve socialne pomoči pri občinski upravi na obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«. K vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Občinska uprava preveri podatke iz vloge in dokazil in odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Prebold. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 113/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 154-1/2010
Prebold, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost