Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1039. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 3359.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) ter 16. členom Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 26. seji dne 17. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent Občina Dol pri Ljubljani podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko javni vrtec ali zasebnik (če se organizira vzgojno-varstvena družina), zasebni vrtec ali druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje v okviru postavljene javne mreže.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja eden ali več koncesionarjev. Glede na potrebe lahko koncedent v javnem razpisu določi število koncesionarjev v posameznem območju občine.
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid – 34. člen ZOFVI),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 79/09 in 102/09),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– dejavnost bo opravljal za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena programa predšolske vzgoje in varstva,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Podrobnejša opredelitev meril se določi v javnem razpisu.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJ
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se v skladu s 74. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navede najmanj naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije,
– pogoje za opravljanje dejavnosti,
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– merila za izbiro,
– datum in ura odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega v zakonodaji, ki ureja oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, v kateri je najmanj en član delavec občinske uprave in en strokovni delavec s področja vzgoje in varstva otrok, ki ima predpisano izobrazbo v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr. in 102/09).
Komisijo imenuje župan.
10. člen
Strokovna komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.
Če ponudbi niso priloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka.
11. člen
Komisija, določena v 9. členu tega odloka, v roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni na podlagi postavljenih meril. Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z nič točk. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu ponudnika ali več ponudnikov, ki je ali so, najprimernejši oziroma najugodnejši. Po sprejemu odločitve pooblaščenega predstavnika koncedenta o izboru koncesionarja, občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma, če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, praviloma za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– ceno programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent in koncesionar,
– druge zahteve, ki jih zagotavlja koncesionar,
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji, ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta in koncesionarja.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6021-0001/2010-1
Dol pri Ljubljani, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost