Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1060. Letni program športa v Občini Kuzma za leto 2010, stran 3405.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Kuzma je Občinski svet Občine Kuzma na 21. redni seji dne 26. februarja 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Kuzma za leto 2010
Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Kuzma.
V Občini Kuzma se s športno dejavnostjo trenutno ukvarja 10 izvajalcev športnih dejavnosti: klubov, društev, zvez ter drugih. Večina klubov in športnih društev se združuje v okviru Športne zveze Občine Kuzma, ter športna dejavnost v Osnovni šoli Kuzma.
Športne panoge bodo v skladu z merili razvrščene po prednostni listi.
Program športa določa vsebine, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.
Športni programi so razdeljeni na posamezne vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu.
1. Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija;
2. Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne zveze,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– športni objekti,
– mednarodna dejavnost v športu,
– informacijski sistem na področju športa.
Proračun Občine Kuzma je bil že sprejet. Sredstva za izvajanje programov športa se s tem letnim programom razporedijo po vsebinah programov, razvojnih ter strokovnih nalogah po Pravilniku za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma in Merilih in normativih za vrednotenje letnega programa športa.
Postavka: 4120006.
Dotacije klubom in društvom 20.000,00 EUR.
Skupaj vrednost Letnega programa športa Občine Kuzma 20.000,00 EUR.
Na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Kuzma za leto 2010 in v skladu Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma, se dodeljujejo sredstva namenjena izvedbi letnega programa športa izvajalcem športnih programov.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in zvez.
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne vzgoje predšolskih otrok:
1. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”
2. “Naučimo se plavati”
3. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok:
1. “Zlati sonček” in “Krpan”
2. “Naučimo se plavati”
3. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
1.3. Občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja:
1.4. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje mladine:
1.5. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Športne šole)
2.1. Otroške športne šole
Program otroških športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip
I. stopnje športnih šol (cicibani in cicibanke), II. stopnje športnih šol (mlajši dečki in deklice) in III. stopnje športnih šol (starejši dečki in deklice). Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra in materialnih stroškov programa ter najema športnega objekta.
2.2. Mladinske športne šole
Program mladinskih športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip IV. stopnje športnih šol (mlajši mladinci in mladinke) in V. stopnje športnih šol (starejši mladinci in mladinke). Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez do naslova državnega prvaka.
Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra, materialnih stroškov in stroškov najema objekta.
2.3. Kakovostni in vrhunski šport
V program so vključene članske kategorije, ki izpolnjujejo določene pogoje.
V program vrhunskega športa so vključeni športniki mednarodnega in perspektivnega razreda.
2.4. Delovanje društev
Program delovanja društev predvideva sofinanciranje delovanja za športna društva in klube. Sofinancirana bo dejavnost društev in klubov s plačano članarino.
Merila za sofinanciranje teh programov so: število članov društva, število registriranih tekmovalcev, upoštevani bodo olimpijski športi ter tradicija panoge v občini.
2.5. Sofinanciranje strokovnega dela
Izbranim klubom in društvom bomo sofinancirali strokovni kader, kolikor bodo zadostili vsem pogojem meril.
3. Športna rekreacija
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– športna rekreacija,
3.1. Športna rekreacija
Program športne rekreacije odraslih predvideva sofinanciranje strokovnega kadra za vadbo vadbenih skupin društev.
Programi se sofinancirajo v obsegu največ 80 ur letno, za vadbene skupine od 12–20 članov.
3.2. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Sredstva so namenjena izvajalcem športa v Občini Kuzma, ki pošiljajo svoje člane na programe izobraževanja na področju športa (pridobivanje ustreznih nazivov in licenc).
3.3. Športne prireditve
Program predvideva sofinanciranje že tradicionalnih kakovostnih športnih prireditev ter športno-rekreativnih prireditev, ki imajo večletno tradicijo, so primerne za vse starostne kategorije.
4. Delovanje športne zveze
Pokrivanje stroškov delovanja Športne zveze Kuzme: delo organov zveze, mat. stroški.
Št. 900-001/2010-9
Kuzma, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti