Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1037. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2010, stran 3357.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ter 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2010
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 102/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Proračun|
|                        | april–junij|
|                        |   (v EUR)|
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  1.218.241|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        |   996.915|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   863.706|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   793.236|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    56.541|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    13.929|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   133.209|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   114.320|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     975|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     139|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    16.799|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     976|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    19.093|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    19.093|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   198.601|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   198.601|
|   |javnofinančnih inštitucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    3.632|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    3.632|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)     |  1.218.824|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   410.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    73.573|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    11.471|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   243.765|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    1.651|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    79.540|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   461.655|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    1.584|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   246.873|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    63.642|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   149.556|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   309.142|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   309.142|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    38.027|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    24.704|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    13.323|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-  |     –583|
|   |II.                   |       |
+--------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    6.956|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    6.956|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    17.750|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    17.750|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –10.794|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+--------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    13.557|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    13.557|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   –24.934|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |   –13.557|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |     583|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   499.779|
|   |2009                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.
Št. 410-0003/2010-3
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost