Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1038. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju do junija 2010, stran 3358.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 26. seji dne 17. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju do junija 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju do 30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09); v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/           |   Proračun|
|                        | januar–junij|
|                        |     2010|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   2.213.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.193.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.770.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.400.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    300.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    70.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    423.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    20.000|
|   |od premoženja              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      500|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |      500|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |     2.000|
|   |in storitev               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    400.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    20.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |       |
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    20.000|
|   |in neop.dolg. sredstev          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |       0|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   2.269.644|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   1.004.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    130.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    14.000|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    800.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    15.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    45.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    835.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    75.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    420.000|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    80.000|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    260.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    350.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih      |    350.000|
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    79.644|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    75.000|
|   |in fiz. osebam              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |     4.644|
|   |uporabnikom               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –56.644|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |       0|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega         |       0|
|   |premoženja v javnih skladih in drugih  |       |
|   |osebah javnega prava, ki imajo      |       |
|   |premoženje v svoji lasti         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    35.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    35.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |    –91.644|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    –35.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)      |    56.644|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |    91.644|
|   |2009                   |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.
Št. 4100-0006/2009-13
Dol pri Ljubljani, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti