Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 330-2/2010-4 Ob-2316/10 , Stran 664
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Rogašovci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v okvirni višini 10.000 EUR, na proračunski postavki 4011001 »Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu«. Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. II. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine. III. Ukrepi 1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku registracije, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti. 2. Promocija in trženje proizvodov in storitev Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek. 3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek. IV. Rok in način prijave: razpis je odprt do 30. 9. 2010. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis Kmetijstvo – de minimis« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje na naslov: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. septembra 2010 do 12. ure oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2010. Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja. V. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 10. 10. 2010. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni, od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 30. 9. 2010 se kot prepozne zavržejo. VI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci, ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba Nataša Hašaj.

AAA Zlata odličnost