Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 0079/2010 Ob-2310/10 , Stran 642
1.1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo. Spodbude se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti: – primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); – predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce; – ribištvo in ribogojništvo; – premogovništvo; – jeklarstvo; – promet; – ladjedelništvo; – industrija sintetičnih vlaken; – proizvodnja orožja in streliva. Spodbude se ne dodelijo za projekte v dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva, izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva. Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga. Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Spodbude se ne dodelijo za investicije, katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov (veliki naložbeni projekt). 1.2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo: – v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo; – prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji; – prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju; – prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij. 1.3. Cilj javnega razpisa Cilj razpisa je odpreti 500 novih delovnih mest (na letni ravni) najkasneje v treh letih po zaključku investicij. 1.4. Prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo imeti tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud, ki morajo biti izkazane v vlogi na razpis za dodelitev spodbude. Povezanost družb se presoja po Zakonu o gospodarskih družbah, ZGD-1 (Uradni list RS, 65/09 – UPB3). 1.5. Upravičeni prejemniki spodbud Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje vloge, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo vlogo, neposredno najmanj 10% delež. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci: – z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo v treh letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR; – z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži se šteje predvsem: – dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres), – dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres), – logistično-distribucijska dejavnost (angl. Logistics and Distribution), – dejavnost regionalnih centrov za upravljanje (angl. Regional Headquarters); – z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 5 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije. Del raziskovalnega projekta mora v celoti spadati v kategorijo temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja. Podjetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti navedene tudi v sistemizaciji delovnih mest, kolikor je ta zakonsko obvezna, in internih aktih podjetja. Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo investicija v opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe in oprema, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev zgradb, nakup novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). V primeru malih in srednje velikih podjetij se za investicijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih strojev in opreme. Prejemnik spodbud mora iz lastnih virov ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij. Ustvarjanje novih delovnih mest pomeni neto povečanje števila zaposlenih, neposredno zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom. Vsako delovno mesto, izgubljeno v teh 12 mesecih, je treba zato odšteti od celotnega števila delovnih mest, ustvarjenih v istem obdobju. Nova delovna mesta morajo biti odprta najkasneje v treh letih od datuma zaključka investicije in ohranjena v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno. Kot datum zaključka investicije se šteje končanje del na investicijskem projektu, ki mora biti zaključeno v roku treh let od podpisa pogodbe. Spodbuda se ne dodeli, če – je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči; – je tuji investitor ali prejemnik spodbud insolventen; – tuji investitor ali prejemnik spodbud ni v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3. odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – je zoper tujega investitorja ali zoper prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije; – je prejemnik spodbude ali tuji investitor na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08 in 91/08); – ima tuji investitor ali prejemnik spodbud neporavnane obveznosti do Republike Slovenije; – je prejemnik spodbude ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči kot je dovoljeno. Če je prejemnik spodbude že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči ali pa so mu bila odobrena, se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne plačila do dne vračila. 1.6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude, so: – stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva (stavbe in oprema komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme, oziroma v primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme)); – stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja); pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo največ do 50% upravičenih stroškov cele investicije); – pri investicijah v mala in srednje velika podjetja so to lahko tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanja, povezanih z investicijo, v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov. Upravičeni so le stroški svetovalnih storitev, ki jih izvedejo zunanji svetovalci. Kolikor znesek spodbude za svetovalne storitve v korist malih in srednjih podjetij iz vseh virov preseže 2 milijona evrov na podjetje in na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev spodbude; – stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let in jih mora prejemnik sredstev dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t.j. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost (prispevki podjetja)). DDV ni upravičen strošek. Pri izračunu maksimalne dovoljene višine spodbude iz naslova državnih pomoči se upošteva višji znesek upravičenih stroškov: ali skupni znesek upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij (ter pri MSP še stroški pripravljalnih študij v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov) ali znesek stroškov odpiranja novih delovnih mest. 1.7. Formalna popolnost vloge Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge. 1.8. Dopolnitev vloge V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala prijavitelja naj v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vlogo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa o pomenu informacije odločil na podlagi razpoložljive dokumentacije. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi ne bo upošteval. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve vloge. 1.9. Izpolnjevanje pogojev za dodelitev spodbude Pri kandidiranju na javni razpis se ugotavlja izpolnjevanje naslednjih pogojev: – prijavitelj je tuja oseba zasebnega prava; – prejemnik spodbude je gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji do dneva oddaje vloge; – prijavitelj ima v prejemniku spodbude neposredno vsaj 10% lastniški delež; – izpolnjen pogoj nujnosti; – prijavitelj mora imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud; – investicijski projekt v dejavnost, ki je upravičena do spodbud po javnem razpisu: ali predelovalna dejavnost ali storitve, ki se mednarodno tržijo ali razvojno raziskovalna dejavnost; – investicija v predelovalno dejavnost (v opredmetena osnovna sredstva in/ ali v neopredmetena dologoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 1 mio EUR in ustvariti najmanj 25 novih neto delovnih mest; – investicija v storitve, ki se mednarodno tržijo (v opredmetena osnovna sredstva in/ ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 0,5 mio EUR in ustvariti najmanj 10 novih neto delovnih mest; – investicija v razvojno-raziskovalno dejavnost (v opredmetena osnovna sredstva in/ ali v neopredmetena dologoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 0,5 mio EUR in ustvariti najmanj 5 novih neto delovnih mest; – prejemnik spodbude mora iz lastnih virov ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij; – začetna investicija (za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti). V primeru, da v vlogi ni navedenih podatkov iz katerih je razvidno izpolnjevanje posameznega pogoja se šteje, da vloga ne izpolnjuje tega pogoja in bo s sklepom zavrnjena. 1.10. Merila za ocenjevanje Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje bo ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! JAPTI bo sofinanciral tista projektna podjetja, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk. Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden na strani 12 razpisne dokumentacije. 1.11. Višina sredstev Skupna višina razpisanih sredstev za leti 2010 in 2011 je 14.496.470,00 EUR in sicer v letu 2010 znaša 6.496.470,00 EUR, v letu 2011 pa 8.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva RS za gospodarstvo 5343. Višina spodbude bo določena na podlagi meril, števila novo odprtih delovnih mest, vrednosti investicijskega projekta (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud. Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 40%, v primeru malih podjetij pa 50% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za določitev velikosti prejemnika spodbude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3). Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje Vlade RS. Kolikor znesek spodbude za svetovalne storitve v korist malih in srednjih podjetij iz vseh virov preseže 2 mio EUR na podjetje in na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev spodbude. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala, odda vlogo za sofinanciranje po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči 24% upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 32%, v primeru malih podjetij pa za 40% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za svetovalne storitve malim in srednjim podjetjem znaša v tem primeru najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 40% stroškov svetovanja. V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40 ali 50%), in najvišjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 32 ali 40%), presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tem razpisu, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala. Kolikor bi se po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk – tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim številom točk. V primeru, da je več projektov z enako oceno, se izbere projekt, ki predvideva večje število novo odprtih delovnih mest; kolikor bi ti projekti ustrezali istemu kriteriju, se upošteva število točk, ki jih podjetje prejme v fazi ocenjevanja pri merilu št. 5- Raziskovalno-razvojni učinki investicije. V primeru, da vrednost dodeljene finančne spodbude, po oceni projekta, presega višino razpoložljivih sredstev, JAPTI s prejemnikom ne sklene pogodbe. 1.12. Pogoj nujnosti V primeru dodelitve spodbude malim in srednje velikim podjetjem mora prijavitelj vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden je začelo projektno podjetje izvajati investicijski projekt. V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoj iz prvega odstavka, hkrati pa mora izpolnjevati enega ali več naslednjih meril: – bistvena razširitev velikosti projektnega podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude; – bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; – bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali dejavnost zaradi pomoči; – bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti; – v primeru, da spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden. 1.13. Obdobje za porabo sredstev Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do datuma dostave zahtevka za sofinanciranje, to je najkasneje do 20. 10. 2010 za pogodbe sklenjene v l. 2010 in najkasneje do 20. 10. 2011 za pogodbe, sklenjene v l. 2011 in so bili plačani do predložitve zahtevka. V zahtevku za sofinanciranje lahko prejemnik spodbude navede tudi upravičene stroške, ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar mora za to vrednost predložiti bančno garancijo, s katero banka garantira, da bodo sredstva porabljena namensko. Vzorec finančnega zavarovanja (garancije) je Priloga 5 na strani 58 in je sestavni del razpisne dokumentacije. 1.14. Način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 9. 9. 2011 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Formalno popolna vloga mora, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga za razpis – spodbujanje TNI 2010/2011« ter polnim naslovom prejemnika spodbude. Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati v papirni obliki v originalu in v celoti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku oziroma v uradnem prevodu, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Vsi podatki iz vlog, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 1.15. Odpiranje vlog Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje bo potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje vlog s pričetkom ob 10. uri v prostorih JAPTI. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno JAPTI, Verovškova 60, 1000 Ljubljana ne glede na način dostave na dan, kot je določen rok za prispetje vlog in sicer najkasneje do 12. ure. Roki za prispetje vlog v letu 2010 in letu 2011: – za prvo odpiranje: 14. april 2010, do 12. ure, – za drugo odpiranje: 9. junij 2010, do 12. ure, – za tretje odpiranje: 10. september 2010, do 12. ure, – za četrto odpiranje: 17. november 2010, do 12. ure. – za peto odpiranje: 9. februar 2011, do 12. ure, – za šesto odpiranje: 12. april 2011, do 12. ure, – za sedmo odpiranje: 7. junij 2011, do 12. ure, – za osmo odpiranje: 9. september 2011, do 12. ure. Nepravilno označenih vlog (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog v l. 2011, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo. 1.16. Obvestilo o dodelitvi spodbude Na podlagi predloga ocenjevalne komisije bodo prejemniki spodbud obveščeni o rezultatih razpisa s sklepom o dodelitvi spodbude najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. 1.17. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 60, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali na spletnih straneh: www.japti.si in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje. 1.18. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis TNI 2010/2011) ali na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si (s pripisom: javni razpis TNI 2010/2011), in sicer najkasneje 8 dni pred vsakim rokom določenim za prispetje vlog. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 3 dni pred vsakim rokom določenim za prispetje vlog objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo po tel. +386/1/58-91-889 pri kontaktni osebi Mateju Skočirju ali na številki +386/1/53-09-805 pri vodji razpisa mag. Simoni Novak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si.

AAA Zlata odličnost