Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-0007/2010-11 Ob-2268/10 , Stran 651
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2010. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2010 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje. IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2010 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem interesu. Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni: – občinstvu v domači občini, – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje več sekcij, – oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva, – da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje. V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture: 1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, – da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini; 2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa. VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09). VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2010 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v višini 27.117 € za programe in sredstva v višini 9.039 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2010. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavne obrazce, – merila in kriterije za dodelitev sredstev, – vzorec pogodbe. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure. X. Razpisni rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 19. 4. 2010 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2010«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 14. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Prevalje). XI. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 20. 4. 2010 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2010.

AAA Zlata odličnost