Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2330/10 , Stran 679
I. Naziv in sedež prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Predmet prodaje: 1. Samopostrežni terminali, opredeljeni v Obrazcu P-5, kupljeni v obdobju med letoma 1998 in 2002. 2. Samopostrežni terminali se nahajajo na 294 lokacijah, razporejenih po celotni Sloveniji. Seznam lokacij se nahaja v Obrazcu P-6. 3. Izhodiščna cena za 1 SST je 30,00 EUR brez DDV oziroma 8.820,00 EUR brez DDV za vseh 294 samopostrežnih terminalov. IV. Dokumentacija Dokumentacijo sestavljajo spodaj navedeni obrazci: – Obrazec N-1: – Navodila ponudnikom (ta dokument), – Obrazec P-1: – Ovojnica, – Obrazec P-2: – Prijava, – Obrazec P-3: – Vzorec pogodbe, – Obrazec P-4: – Ponudba, – Obrazec P-5: – Specifikacije, – Obrazec P-6: – Lokacije namestitve, – Obrazec P-7: – Vzorec prevzemnega zapisnika. V. Pridobitev dokumentacije: dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu www.zzzs.si pod izbiro Javna naročila ZZZS/Javna naročila/JN Direkcije/Javno zbiranje ponudb za prodajo samopostrežnih terminalov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dokumentacija je na voljo brezplačno. VI. Dodatna pojasnila in ogled samopostrežnega terminala: 1. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko elektronske pošte na naslov: branko.rudolf@zzzs.si in borut.pohar@zzzs.si. Prodajalec se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. Vsi odgovori, dodatna pojasnila in spremembe bodo objavljeni na spletni strani prodajalca, kjer se nahaja dokumentacija za zbiranje ponudb. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 7. 4. 2010 do 12. ure. Prodajalec bo na vprašanja odgovoril v treh delovnih dneh oziroma do 7. 4. 2010 do 16. ure. 2. Ogled vzorčnega samopostrežnega terminala je mogoč na sedežu prodajalca po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslov: branko.rudolf@zzzs.si in borut.pohar@zzzs.si. Rok za najavo ogleda je najkasneje do 5. 4. 2010. Ogled vzorčnega samopostrežnega terminala je možen do 7. 4. 2010 do 14. ure. VII. Pogoji prodaje: 1. Samopostrežni terminali se prodajo v celoti (294 kosov) po sistemu videno-kupljeno. Prodajalec je ob izklopu samopostrežnih terminalov izvedel brisanje trdih diskov in jih izključil iz električnega in komunikacijskega omrežja (konec februarja 2010 ca. 150 terminalov v 8 regijah, konec aprila ca. 120 terminalov v 2 regijah, preostale terminale bo izključil predvidoma v juliju 2010). Ob izključitvi terminalov so le-ti brezhibno delovali. Zaradi izklopa samopostrežnih terminalov iz električnega napajanja obstaja možnost, da ob ponovnem zagonu ne bodo več delovale vse komponente terminala. Prodajalec ne prevzema odgovornost za delovanje samopostrežnih terminalov in ne zagotavlja popravil oziroma servisiranja predmeta pogodbe. 2. Pred prevzemom samopostrežnih terminalov mora kupec: – Pripraviti in prodajalcu v uskladitev posredovati natančno terminsko dinamiko prevzema samopostrežnih terminalov in katere je razviden dan in ura ob kateri bo prevzet posamezen terminal. Roki prevzema se vpišejo v pripravljen stolpec v Obrazcu P-6. – Pri pripravi terminske dinamike prevzema mora kupec upoštevati čas dostopnosti lokacije, kjer je samopostrežni terminal nameščen. Časi dostopnosti lokacije so navedeni v Obrazcu P-6. – Zahtevani roki odstranitve so: – Odstranitev terminalov v vseh regijah (ca. 270 terminalov) do najkasneje 30. junija 2010. – Odstranitev preostalih terminalov (ca. 30 terminalov) po dogovoru kasneje, predvidoma do konca avgusta 2010. – Začetni termin za prevzem samopostrežnih terminalov je tri tedne po podpisu pogodbe. – Rok za pripravo terminske dinamike prevzema samopostrežnih terminalov je en teden po podpisu pogodbe. – Po prejemu terminske dinamike naročnik v dveh tednih uskladi termine prevzema in določi kontaktne osebe za posamezne lokacije. 3. Kupec samopostrežne terminale prevzame na lokaciji namestitve, pri tem pa mora: – za vsako lokacijo pripraviti in izpolniti dva izvoda Obrazca P-7. Tako izpolnjena Obrazca P-7 ob prevzemu kupec prinese na vsako lokacijo, – pred prihodom na lokacijo poklicati kontaktno osebo prodajalca in jo pred pričetkom del na lokaciji počakati na vhodu lokacije kjer je samopostrežni terminal nameščen, – prevzeti ključe, namenjene za dostop do notranjosti samopostrežnega terminala, – odvijačiti samopostrežne terminale tip SST2 (pilot, nacionalna uvedba, nakup 2001 in nakup 2002) in tip SST3 navedene v Obrazcu P-5. Samopostrežni terminal je privijačen v tla. Kupec ga je dolžan demontirati – odvijačiti na lokaciji, brez povzročanja dodatnih poškodb na lokaciji (potrebno ustrezno orodje – gedore, izvijači, klešče in električni rezalnik). Samopostrežni terminal (tip SST1) je nameščen brez dodatnih pritrditev, – poskrbeti za transport samopostrežnega terminala iz lokacije namestitve, do izhoda iz stavbe v kateri je terminal nameščen na način, da se ne poškoduje objekta (potreben voziček, ki omogoča transport terminala tudi po stopniščih) in odvoz, – podpisati Obrazec P-7. En podpisan izvod obrazca prejme kontaktna oseba prodajalca. VIII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih in ustrezno opremljenih kuvertah (Ovojnica) na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba 51), do 12. 4. 2010 do 10. ure. 2. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno po izbiri. 4. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. 6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2010 ob 10.30 na sedežu prodajalca, sejna soba 231, II. nadstropje. 7. Prodajalec bo v javnem odpiranju preveril pravilnost in višino prispelih ponudb. V primeru, da bo več ponudnikov podalo ponudbo v enaki najvišji višini, se bo med temi ponudniki opravila javna dražba. 8. Javna dražba se bo pod pogoji iz prejšnje točke opravila 19. 4. 2010 ob 12. uri na sedežu prodajalca, sejna soba 231, II. nadstropje. Javne dražbe se lahko udeležijo predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika o zastopanju na javni dražbi. Najmanjši dvig ponudbene cene: 100,00 EUR brez DDV za vseh 294 samopostrežnih terminalov. 9. V primeru, da javna dražba ne bo uspešna se pogodba podpiše s tistim najugodnejšim ponudnikom, ki je prvi oddal ponudbo (Obrazec P-1 ovojnica). 10. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: – Kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, pogodbo v treh delovnih dneh podpiše in plača kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, sklicevanje na številko odobritve 00 1000, položena varščina se šteje v kupnino. – Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 8. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. – Samopostrežni terminal preide v last kupca po plačilu kupnine in vseh stroškov, v posest pa z opravljeno primopredajo, potrjeno s obojestranskim podpisom Obrazca P-7 ob odstranitvi. IX. Pogoji za udeležbo pri prodaji samopostrežnih terminalov na podlagi javne ponudbe: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene (brez DDV) za vse samopostrežne terminale na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, sklic sklicevanje na številko odobritve 00 1000. 2. Potrdilo o plačani varščini v višini 10% celotne kupnine brez DDV (882,00 € brez DDV) in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. X. Ponudba Pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec P-1: Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe; – izpolnjen in podpisan obrazec P-2: Prijava; – podpisan obrazec P-3: Vzorec pogodbe; – izpolnjen in podpisan obrazec P-4: Ponudba; – listine iz točke IX./2. teh navodil. XI. Ustavitev postopka: 1. Prodajalec si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. Varščina bo v tem primeru brez obresti vrnjena v 15 dneh vsem ponudnikom. XII. Pravila javne ponudbe: 1. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik nosi vse stroške v zvezi z organizacijo, s prevzemom, s prevozom in z odstranitvijo SST iz točke VII./2 in VII./3 teh navodil. 2. Prodajalec ne prevzema nikakršnih stroškov v zvezi s prodajo predmetnih premičnin.

AAA Zlata odličnost