Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2311/10 , Stran 681
1. Poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 60% deleža lastniškega kapitala v družbi Ogrevanje Piran d.o.o. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je 60% delež lastniškega kapitala v družbi Ogrevanje Piran d.o.o. Izklicna vrednost lastniškega deleža znaša 1.345.615,22 EUR. Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom poslovnega deleža bremenijo kupca. Postopek prodaje lastniškega deleža bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora. 3. Pogoji sodelovanja: – Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. – Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. – Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je dne 15. 4. 2010, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo predmeta ponudbe; – ceno za nakup 60% deleža lastniškega kapitala (kupnina), pri čemer le ta ne more biti nižja od izklicne vrednosti 1.345.615,22 EUR in da ponudba zavezuje ponudnika 2 meseca; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 5. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – podatke o ponudnikovem statusu in finančnem položaju. Ponudniki morajo priložiti najmanj letna poročila z računovodskimi izkazi; – izjavo, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa v okviru povezanih družb, to razkriti. 6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe z dokazili in prilogami na naslov: Občina Piran, Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Rok za oddajo ponudb je 15. 4. 2010 do 12. ure. Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajno lastniškega deleža – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela, do 15. 4. 2010 do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz javnega razpisa. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja. 7. Odpiranje ponudb bo dne 15. 4. 2010, ob 14. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno. 8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po potrditvi prodajne cene s strani Občinskega sveta Občine Piran. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prenos poslovnega deleža se opravi po prejetem plačilu. 10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb z enako ponujeno kupnino, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Piran lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09). 13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Uradu za finance, tel. 05/671-03-60, Breda Klobas, elektronska pošta: breda.klobas@piran.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti