Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1032. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad), stran 3348.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad).
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad), ki ga je pod št. 373/09 izdelal načrtovalec Lamal d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ostrožno je prostorska ureditev, ki ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja (avtocesta, VN daljnovod) ter veljavnih normativov podaja urbanistične, arhitektonske in prostorske pogoje umestitve enodružinskega stanovanjskega objekta v funkcionalno in oblikovno povezano območje naselja Ostrožno s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
S prostorsko ureditvijo se zagotavlja ustrezna prometna dostopnost do parcele, zagotavlja odmik od avtoceste ter umešča objekt skladno s smernicami ELES.
Prav tako se z navedenimi spremembami in dopolnitvami za celotno območje zazidalnega načrta Ostrožno »sever« določajo pogoji za gradnjo in oblikovaje enostavnih in nezahtevnih objektov za območje vrstnih in prostostoječih stanovanjskih stavb. S tolerancami se določa maksimalna višina in etažnost obstoječih in novozgrajenih objektov, gradnja prizidkov in rekonstrukcija ostrešij za območje zazidalnega načrta.
III.
Z razgrnjenim predlogom se spreminja ureditev na zemljiščih s parcelnimi številkami 919/49, 919/47 in 900/12, vse k.o. Ostrožno, za gradnjo prostostoječega stanovanjskega objekta ter pogoji in tolerance za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, gradnjo prizidkov, nadzidav in rekonstrukcijo za celotno območje zazidalnega načrta Ostrožno »sever«.
IV.
Gradivo iz prve točke bo od 29. marca 2010 do vključno 28. aprila 2010 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu KS Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje.
V.
Javna obravnava bo potekala v sredo 21. aprila 2010, s pričetkom ob 16. uri, v Sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 28. aprila 2010 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »ZN Ostrožno »sever« Strnad.
VII.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00011/2010
Celje, dne 16. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti