Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1080. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje, stran 3435.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 12. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo splošna merila za odmero komunalnega prispevka in program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna;
2. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro lokalnega pomena;
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se odmerja na obračunskem območju, ki je določeno v programu opremljanja in ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini;
4. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
5. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme, znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komunalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna;
6. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo ali načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe;
7. priključna moč objekta je določena kot neto tlorisna površina objekta oziroma njen del v lasti zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za spremembo priključne moči šteje tudi sprememba neto tlorisne površine objekta oziroma sprememba njene namembnosti;
8. gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu in se ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
9. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
10. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,7 in 1,3, ki ga glede na pretežno namembnost posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi program opremljanja;
11. zemljiška parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru označeno kot zemljiška parcela s svojo enolično parcelno številko. Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora.
3. člen
(1) Program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje je sestavljen iz:
– programa opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo za območje Občine Razkrižje.
(2) S tem odlokom se sprejme program opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo za območje Občine Razkrižje. Program opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo je na vpogled v času uradnih ur na Občini Razkrižje.
4. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
5. člen
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način:
K(Pi) = (A(parcela). C(pi1). D(pi)) + (K(dejavnost). A(tlorisna). C(ti1). D(ti))
kjer je:
K(Pi)       … komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture;
A(parcela)     … površina parcele objekta;
A(tlorisna)    … neto tlorisna površina predvidenega objekta;
D(pi)       … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,5);
D(ti)       … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
           komunalnega prispevka (0,5);
D(pi) + D(t) = 1  …
K(dejavnosti)   …V primeru, da gre za mešano območje, občina določi faktor
          dejavnosti (K(dejavnosti)). Če odlok ne določi drugače, je
          faktor dejavnosti 1,0;
C(pi)       … cena na m2 zemljiške parcele za posamezno vrsto komunalne
           infrastrukture na območju opremljanja;
C(ti)       … cena na m2 neto tlorisne površine za posamezno vrsto
           komunalne infrastrukture na območju opremljanja.
6. člen
(1) Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je enako in znaša D(pi) = 0,5 in D(ti) = 0,5.
(5) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine gradbene parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(6) Če parcele objekta oziroma njene površine ni možno določiti, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus) pomnoži s faktorjem 1,5.
(7) Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je predmet odmere komunalnega prispevka glede na pretežno dejavnost.
Vrsta objekta K(dejavnost)
+-------------+-------------------------------------+----------+
| Klasifik. |Klasifikacija            | Faktor |
|   št.   |                   | (K(dej)) |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|      1|STAVBE                |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|      11|Stanovanjske stavbe         |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    11100|Enostanovanjske stavbe        |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    11210|Dvostanovanjske stavbe        |  0,9  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    11221|Tri- in večstanovanjske stavbe    |  0,8  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    11222|Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi  |  0,8  |
|       |stanovanji              |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    11300|Stanovanjske stavbe za posebne namene|  0,8  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|      12|Ne stanovanjske stavbe        |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     121|Gostinske stavbe           |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12111|Hotelske in podobne stavbe za    |   1  |
|       |kratkotrajno nastanitev       |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12112|Gostilne, restavracije in točilnice |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12120|Druge gostinske stavbe za      |   1  |
|       |kratkotrajno nastanitev       |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12120|Druge gostinske stavbe za      |  0,7  |
|       |kratkotrajno nastanitev (kmečki   |     |
|       |turizem)               |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     122|Upravne in pisarniške stavbe     |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12201|Stavbe javne uprave         |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12202|Stavbe bank, pošt, zavarovalnic   |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12203|Druge upravne in pisarniške stavbe  |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     123|Trgovske in druge stavbe za     |     |
|       |storitvene dejavnosti        |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12301|Trgovske stavbe           |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12302|Sejemske dvorane, razstavišča    |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12303|Bencinski servisi          |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12304|Stavbe za druge storitvene dejavnosti|   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     124|Stavbe za promet in stavbe za    |     |
|       |izvajanje elektronskih komunikacij  |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12410|Postaje, terminali, stavbe za    |   1  |
|       |izvajanje elektronskih komunikacij  |     |
|       |ter z njimi povezane stavbe     |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12420|Garažne stavbe            |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     125|Industrijske stavbe in skladišča   |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12510|Industrijske stavbe (proizvodnja   |  0,9  |
|       |dejavnost, industrija)        |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12510|Industrijske stavbe (obrtna     |  0,7  |
|       |dejavnost, če je skupaj največ 500 m2|     |
|       |pokritih površin)          |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12510|Industrijske stavbe (dejavnosti, ki |  1,3  |
|       |nadpovprečno obremenjujejo komunalno |     |
|       |infrastrukturo: klavnice, mlekarne, |     |
|       |itd.)                |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12520|Rezervoarji, silosi in skladišča   |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12520|Rezervoarji, silosi in skladišča   |  1,3  |
|       |(nevarne snovi in rzastreliva,    |     |
|       |vključno s fitofarmacevtskimi    |     |
|       |pripravki)              |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     126|Stavbe splošnega družbenega pomena  |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12610|Stavbe za kulturo in razvedrilo   |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12620|Muzeji in knjižnice         |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12630|Stavbe za izobraževanje in      |   1  |
|       |znanstvenoraziskovalno delo     |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12640|Stavbe za zdravstvo         |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12650|Športne dvorane           |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     127|Druge nestanovanjske stavbe     |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12711|Stavbe za rastlinsko pridelavo    |  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12712|Stavbe za rejo živali        |  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12713|Stavbe za spravilo pridelka     |  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12714|Druge nestanovanjske kmetijske stavbe|  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12721|Stavbe za opravljanje verskih obredov|  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12722|Pokopališke stavbe in spremljajoči  |  0,7  |
|       |objekti               |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12730|Kulturni spomeniki          |  0,7  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    12740|Druge nestanovanjske stavbe, ki niso |   1  |
|       |uvrščene drugje           |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|      23|Kompleksni industrijski objekti   |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     230|Kompleksni industrijski objekti   |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     2301|Rudarski objekti           |  1,3  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     2302|Energetski objekti          |  1,3  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     2303|Objekti kemične industrije      |  1,3  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     2304|Drugi kompleksni industrijski    |  1,3  |
|       |objekti, ki niso uvrščeni drugje   |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|      24|Drugi gradbeni inženirski objekti  |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     241|Objekti za šport, rekreacijo in drugi|     |
|       |objekti za prosti čas        |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    24110|Športna igrišča, razen zelenih    |  0,7  |
|       |površin               |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    24122|Drugi gradbeni inženirski objekti za |  0,7  |
|       |šport, rekreacijo in prosti čas   |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|     242|Drugi gradbeni inženirski objekti  |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    24201|Vojaški objekti           |   1  |
+-------------+-------------------------------------+----------+
|    24205|Drugi gradbeni inženirski objekti, ki|  0,7  |
|       |niso uvrščeni drugje (parkirišča,  |     |
|       |odprta skladišča ipd.)        |     |
+-------------+-------------------------------------+----------+
7. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta:
– za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se pa na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti;
– za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in se na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo, pred izdajo gradbenega dovoljenja;
– ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
8. člen
(1) Plačila komunalnega prispevka so oproščeni neposredni uporabniki proračuna.
(2) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Kolikor želi investitor zgraditi objekt, ki bo ustvaril nova delovna mesta lahko občinski svet sprejme sklep o znižanju oziroma ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
9. člen
(1) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo predstavljata:
– Cpi – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Cti – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
(2) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo se deli po posamezni vrsti komunalne infrastrukture:
Obstoječa infrastruktura
– Vodovod
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so opremljene z vodovodnim omrežjem.
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   | Cena Euro/m2 površine |  Cena Euro/m2   |
|območje     |   parcele Cpi   |  neto tlorisne  |
|        |            |  površine Cti   |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Vodovod     |     1,03     |    5,03     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
– Ceste, javna razsvetljava
(4) Obračunsko območje občinskih cest, javne razsvetljave je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   | Cena Euro/m2 površine | Cena Euro/m2 neto |
|območje     |   parcele Cpi   | tlorisne površine |
|        |            |     Cti     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Ceste      |     1,35     |    6,56     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
Predvidena infrastruktura
– Kanalizacija
(5) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določena na podlagi prispevnega območja čistilnih naprav in obsega površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so opremljene z kanalizacijskim omrežjem.
Kanalizacija 1
V obračunsko območje K1 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
– Veščica
– Kopriva
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   | Cena Euro/m2 površine |  Cena Euro/m2   |
|območje     |   parcele C(pi)   |  neto tlorisne  |
|        |            |  površine C(ti)  |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Kanalizacija 1 |     0,69     |    3,44     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
Kanalizacija 2
V obračunsko območje K2 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   | Cena Euro/m2 površine | Cena Euro/m2 neto |
|območje     |   parcele C(pi)   | tlorisne površine C |
|        |            |    (ti)     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Kanalizacija 2 |     1,23     |    5,91     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
Kanalizacija 3
V obračunsko območje K3 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
– Veščica
– Kopriva
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   |            |           |
|območje     | Cenaparcele C(pi)šine | tlorisne površine C |
|        |            |    (ti)     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Kanalizacija 3 |     1,25     |    6,16     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
– Ceste
(6) Obračunsko območje občinskih cest, javne razsvetljave je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Obračunsko   | Cena Euro/m2 površine | Cena Euro/m2 neto |
|območje     |   parcele C(pi)   | tlorisne površine C |
|        |            |    (ti)     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
|Ceste      |     0,19     |    0,92     |
+----------------+-----------------------+---------------------+
10. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 1. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 9. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi na lokalno običajen način.
11. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta oziroma gre za nadomestno gradnjo, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(4) V primeru ko je vrednost komunalne infrastrukture, ki jo mora zagotoviti občina potencialnim investitorjem večja od komunalnega prispevka, ki se obračunava na danem območju mora investitor plačati dejansko vrednost potrebne infrastrukture oziroma jo lahko izvede sam ter je tako oproščen plačila komunalnega prispevka.
(5) V primeru izgradnje komunalne infrastrukture na prazni parceli (npr. ureditev vodovodnega priključka na vinogradu, kjer investitor trenutno nima namena graditi objekta) se prav tako obračuna komunalni prispevek. Kot osnova za izračun se vzame za objekt podobni objekti na danem območju oziroma kot je določeno v prostorskih aktih.
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka uprava Občine Razkrižje z odločbo.
(2) Uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
13. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
14. člen
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
(2) Mogoče je določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
15. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Občina Razkrižje investitorju do njegove parcelne meje.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komunalnih priključkov od priključnega mesta na parcelni meji do objekta investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi investitor.
17. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 35/09).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0050/2010/1
Šafarsko, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti