Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1061. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2009, stran 3406.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 17. 3. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Metlika za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje: v EUR (brez centov)
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini                 7.643.010
– odhodki v višini                 6.859.793
– proračunski presežek                783.217
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja kap.     4.840
deležev
– dana posojila in povečanje kapitalskih          0
deležev
– prejeta minus dana posojila in spremembe kap.     4.840
deležev
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje                  0
– odplačilo dolgoročnega kredita           203.894
– neto zadolževanje                  203.894
– povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih     584.163
– stanje sredstev na računih konec preteklega     332.193
leta
– stanje sredstev na računih 31. 12. 2009       916.356
d) Proračunska rezerva občine            109.053.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-29/2010
Metlika, dne 17. marca 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost