Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1110. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1111. Uredba o spremembah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1175. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1176. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
1177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1178. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
1179. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1180. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1181. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
1182. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
1183. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
1184. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
1185. Poročilo o gibanju plač za januar 2010

OBČINE

Bovec

1113. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2010

Brezovica

1114. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Cankova

1115. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova
1116. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1117. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova
1118. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Dolenjske Toplice

1119. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
1120. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dolenjske Toplice
1121. Sklep o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

1122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
1123. Odlok o razglasitvi Budlovega mlina na Žirovskem vrhu sv. Urbana (EŠD 28263) za kulturni spomenik lokalnega pomena
1124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
1126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1127. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1128. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hodoš

1129. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009

Kamnik

1157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
1159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
1160. Sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice

Kobarid

1130. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Komen

1131. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Komen

Metlika

1132. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema

Mokronog-Trebelno

1133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
1134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno
1135. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov
1136. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve župana in člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1137. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

1161. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1162. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota«

Murska Sobota

1138. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Mestni občini Murska Sobota

Poljčane

1139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane

Slovenska Bistrica

1140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
1141. Sklep o določitvi števila otrok v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
1142. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
1144. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu oroka

Straža

1145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1146. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra

Šentjur

1147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur

Šmartno pri Litiji

1148. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april–junij 2010

Trebnje

1149. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
1151. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Tržič in o plačevanju programov
1152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1153. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
1154. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič

Zagorje ob Savi

1163. Odlok o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
1164. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1165. Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
1166. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
1167. Sklep o soglasju k spremembi cen oskrbe s pitno vodo
1168. Sklep o soglasju k povečanju cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov

Železniki

1155. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave – vlečnice za prevoz oseb v Občini Železniki
1156. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2010

Žetale

1169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
1170. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale
1171. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1172. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2010
1173. Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010
1174. Lokalni program za kulturo za obdobje 2010–2013

POPRAVKI

1186. Popravek Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1187. Popravek Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice

PREKLICI

1188. Preklic Popravka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
AAA Zlata odličnost