Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009, stran 3561.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 27. redni seji dne 17. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009 izkazuje:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |  (v evrih)|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupine kontov            |Realizacija v|
|                        |  letu 2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.359.681|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.414.855|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.129.411|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.899.581|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   133.704|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    96.126|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   285.444|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    46.097|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     742|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    31.300|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   207.302|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    18.746|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    18.746|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   926.079|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   926.079|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Sredstva iz državnega proračuna   |      0|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.369.157|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   915.690|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   267.703|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |      0|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   640.882|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    7.105|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   966.127|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    18.999|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   597.009|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   144.371|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   211.393|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.155,928|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.155,928|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   331.410|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi osebam,   |    60.000|
|   |ki niso pror. upor.           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   271.410|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –9.476,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB (v tisočih tolarjev)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER    |      0|
|   |VRAČILA KAPITALSKIH           |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    –9.476|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)      |    9.476|
+------+-----------------------------------------+-------------+
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2010
Mokronog, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost