Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1135. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov, stran 3562.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št. 108/09), Odloka o plačah funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06 in spremembe), 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe) ter 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 27. redni seji dne 17. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
2. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno ali župan.
3. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(1) Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, skladno z zakonom pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom. Če funkcijo opravlja nepoklicno ima pravico do dela plače oziroma nagrade v obliki sejnine.
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina v skladu s tem pravilnikom.
(3) Osnova za izračun sejnine je plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka na delovno dobo.
(4) Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, DELA PLAČ IN SEJNIN
5. člen
1. Višina in način določanja plače župana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije župana v Občini Mokronog - Trebelno, ki glede na število prebivalcev (občine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino občin, določen 49. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
6. člen
2. Višina oziroma način določanja plače oziroma dela plače podžupana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Mokronog - Trebelno, ki glede na število prebivalcev (občine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino občin, določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače v višini 50%, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
(4) Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.
(5) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(6) Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
7. člen
3. Višina in način določanja sejnine članu občinskega sveta
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta oziroma župana.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in župana, ki se izplača posameznemu članu, ne sme presegati 15% letne plače župana.
8. člen
(1) Na podlagi sklepa o potrditvi mandatov se članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 4% plače župana,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 2,5% plače župana,
– predsedovanje seji odbora (delovnega telesa) 3,5% plače župana,
– udeležba na seji odbora (član delovnega telesa) 2,5% plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana) 2,5% plače župana.
(2) Za neudeležbo in za manj kot 2/3 časa prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles, ki jih imenuje župan, se sejnine ne izplačujejo.
(3) Za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, ki traja manj kot 3 ure, se sejnina ne izplačuje.
9. člen
4. Višina in način določanja sejnine nadzornemu odboru
(1) Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 4% plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora 3% plače župana,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta 3% plače župana.
(3) Višina nagrade članu nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član – 4% plače župana,
– dva člana – 3,5% plače župana,
– trije člani – 2,5% plače župana.
(4) Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora računovodstvu Občine Mokronog-Trebelno predloži poročilo o opravi nadzora.
10. člen
5. Višina in način določanja nagrad oziroma sejnin drugim organom
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 2,5% plače župana.
11. člen
(1) Predsednikom občasnih komisij, odborov in projektnih svetov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v komisiji, odboru ali projektnem svetu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 2,5% plače župana.
(2) Članom občasnih komisij, odborov in projektnih svetov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v komisiji, odboru ali projektnem svetu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 2% plače župana.
12. člen
(1) Za opravljanje funkcije oseb, ki vodijo štab civilne zaščite, se za opravljanje dela določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 4% plače župana.
(2) Članom štaba civilne zaščite, se za opravljanje dela določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 2,5% plače župana.
13. člen
(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah, pravico do enkratnega nadomestila.
(2) Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik, člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki ter tajnik občinske volilne komisije imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila, v skladu z veljavnim zakonom.
(3) Ob vsakih drugih volitvah (nadomestne, referendum itd.) so člani volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje deset (10) dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70% zakonsko določenega zneska, ki bi ga člani volilnih organov prejeli ob vsakih splošnih volitvah.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev, pripada predsedniku, njegovemu namestniku, članom in namestnikom občinske volilne komisije sejnina v višini določeni v 11. členu tega pravilnika.
14. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora, so za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila »ODSEV«, izplačila določena s posebnim pravilnikom, ki podrobneje ureja to področje.
IV. DRUGI PREJEMKI
15. člen
(1) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo, pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če zato predložijo ustrezna dokazila. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Mokronog - Trebelno. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
(2) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če jim službeno pot odobri župan.
(3) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, če jim odobri župan. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
16. člen
(1) Povračilo stroškov iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko upravičenci uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
17. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov se po tem pravilniku zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
(2) Plače in nagrade se izplačujejo mesečno praviloma najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Prejemki, določeni v IV. poglavju tega pravilnika se praviloma izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače, deli plač in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska plačnega razreda, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH
19. člen
(1) Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo razmerje odpravi v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Plače funkcionarjev po ZSPJS se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim, navedenim v tem pravilnikom, se izplačujejo od uveljavitve pravilnika dalje.
21. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje župan, vodi zaposleni delavec na občinski upravi, ki jim nudi strokovno in administrativno pomoč in ga za to določi župan oziroma direktor občinske uprave.
22. člen
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, dela plače in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 90/07).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2010
Mokronog, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.