Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1129. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009, stran 3522.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 6. člena Statuta Občine Hodoš je občinski svet na 21. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Hodoš za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hodoš za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015/2010-BK
Hodoš, dne 12. februarja 2010
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r