Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik, stran 3594.

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 24. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05) se sedma alineja 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z navodilom o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št: 7/08, 8/09 in 107/09).«
2. člen
V 5. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Projekti in aktivnosti se sofinancirajo največ do višini 50% upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva.«
3. člen
V 9. in 11. členu se besedna zveza »pristojna služba« nadomesti s »strokovna služba občinske uprave, pristojna za področje turizma« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 12. členu se prvi kriterij spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------------------+----------------+
|»Poročilo o delu,              |        |
|vrednost izvedenih aktivnosti        |        |
|od 0 do 400 €                |     5 točk|
|od 401 do 1.250 €              |     10 točk|
|od 1.251 do 2.500 €             |     15 točk|
|od 2.501 do 4.200 €             |     20 točk|
|nad 4.201 €                 |    25 točk«|
+---------------------------------------------+----------------+
5. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
V četrtem odstavku 14. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-7/2005-3/2
Kamnik, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.