Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, stran 3569.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09), Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) ter v skladu z Uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 29/00, 59/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99 in 100/08, v nadaljevanju: odlok), ki določa delovno področje občinske uprave Občine Slovenska Bistrica in delovna področja notranjih organizacijskih enot ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
V celotnem besedilu odloka, razen v 15. členu, se vse besede »predstojnik« v vseh slovničnih oblikah spremenijo v ustrezno slovnično obliko »vodja«.
3. člen
V 5. členu odloka se spremeni šesta alinea prvega odstavka, tako da se na novo glasi:
»– skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti«.
V osmi alinei prvega odstavka istega člena se za besedno zvezo »občinska inšpekcija« doda novo besedilo, ki se glasi: »in redarska služba«.
4. člen
V 10. členu odloka se v celoti spremenita točki d) in f), ki se na novo glasita:
»d) Skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti
Skupni organ za področje civilne zaščite in požarne varnosti opravlja naloge na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica, ki se nanašajo na:
– požarno varnost;
– civilno zaščito in reševanja;
– ukrepe v primeru elementarnih nesreč;
– vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
Naloge in organiziranost skupnega organa za področje civilne zaščite in požarne varnosti se določi s posebnim odlokom in dogovorom med občinama ustanoviteljicama.
f) Občinska inšpekcija in redarska služba
Občinska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, občinskih prepisov in drugih aktov, s katerimi so urejene zadeve iz pristojnosti občin.
Občinska redarska služba v skladu z zakonom in programom varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je ustanovljena za nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, za varovanje javnega premoženja, naravno in kulturno dediščino in vzdrževanje javnega reda in miru.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in redarske službe se določilo s posebnim odlokom.«
5. člen
V 12. členu odloka se v celoti črtata tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 16. členu odloka se v zadnjem odstavku za besedno zvezo »mora imeti« briše besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi »ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, v skladu z zakonom«.
7. člen
21. člen odloka se v celoti spremeni, tako da se na novo glasi:
»Občina z odlokom ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-3/2010-24/8
Slovenska Bistrica, dne 22. marca 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.