Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1151. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Tržič in o plačevanju programov, stran 3585.

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97, 43/08 in 104/09), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v VVZ Tržič in o plačevanju programov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok v vrtec ter pravila v zvezi s plačili staršev za otroke, vključene v organizirano vzgojno varstveno dejavnost VVZ Tržič (v nadaljevanju: vrtec).
2. člen
Če ta pravilnik ne določa drugače, se za plačevanje programov uporablja Zakon o vrtcih in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.
II. VPIS IN SREJEM OTROK V VRTEC
1. Sprejem otrok v dnevno varstvo
3. člen
V vrtec so vključeni predšolski otroci dveh starostnih obdobij, in sicer:
– v prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
– v drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh do šestih let.
4. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur dnevno, in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično;
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur, in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično ter
– krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno, kjer se izvaja program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca (cicibanove urice).
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih.
5. člen
Pred vstopom v vrtec opravijo starši z otrokom zdravniški pregled in potrdilo, da je otrok zdrav, prinesejo v vrtec. Prav tako starši pred vstopom otroka v vrtec prinesejo potrdilo, da so oddali vlogo za znižanje plačila vrtca pri pristojnem organu ustanovitelja.
6. člen
Na podlagi 24. člena Zakona o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, predlaga ZRSŠ, na podlagi odločbe, da otroka s posebnimi potrebami vključimo v vrtec tudi v redne oddelke. Kolikor vrtec izpolnjuje zahtevane pogoje o usmeritvi se otroka sprejme v vrtec, sicer se ga v vrtec ne more vključiti.
7. člen
Vrtec vpiše oziroma sprejme v dnevno varstvo otroke v skladu z normativi, veljavnimi na področju predšolske vzgoje otrok.
V izjemnih primerih lahko ravnatelj vrtca odloči o prekoračitvi normativov oziroma upošteva fleksibilni normativ (+ 2 otroka), ki ga potrdi ustanovitelj.
2. Vpis otrok v dnevno varstvo
8. člen
Vrtec objavi javni razpis novincev praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto.
Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevno varstvo v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani ter na oglasnih deskah vrtcev.
9. člen
Vrtec vključuje otroke med trajanjem šolskega leta v primeru prostih mest.
3. Postopek sprejema otrok v vrtec
10. člen
Vrtec sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijave. Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki na sedežu vrtca ali v enoti vrtca osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu.
Vloga za sprejem otroka v vrtec se izpolni na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec in mora vsebovati potrebne podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih.
V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v vlogi, ima komisija za sprejem otrok pravico preveriti posamezna dejstva.
11. člen
Če starši neplačniki otroka izpišejo iz vrtca in ga po določenem času želijo ponovno vpisati, morajo pred tem poravnati ves dolg, vključno z obrestmi. Če tega ne storijo, vpis v vrtec ni mogoč.
4. Komisija za sprejem otrok
12. člen
V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, v skladu z zakonom, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na predlog ravnatelja.
Sestavo in način dela komisije določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisijo za sprejem otrok imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije se imenujejo za dve leti.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Delo komisije vodi predsednik, ki je praviloma predstavnik delavcev vrtca.
13. člen
Komisija se mora sestati najkasneje v dvajsetih dneh po izteku roka za oddajo vlog za sprejem otrok v vrtec. Komisija se mora sestati tudi med šolskim letom v primeru, ko je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest.
Komisija obravnava vse vloge na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon o vrtcih. Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz ZUP-a.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca, po vnaprej določenih kriterijih v 14. členu.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj vpiše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega leta; skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …),
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
5. Kriteriji za sprejem otrok
14. člen
Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi (otroci s posebnimi potrebami) oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prav tako imajo prednost pri izbiri otroci, ki imajo odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo, ter otroci, katerih družina že ima v ta vrtec vključenega enega ali več otrok (ne glede na število otrok).
Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Novo vpisane otroke komisija izbere po kriterijih, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
1. stalno prebivališče enega od staršev in otroka na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca 30 točk
2. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino 25 točk oziroma zaposlenost samo enega starša 10 točk
3. uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu 20 točk
4. starši, ki v vrtec sočasno vpisujejo dva ali več otrok, za vsakega otroka 10 točk in starši z enim ali več otroki, ki že obiskujejo vrtec, za vsakega 10 točk
5. starši oziroma eden od staršev je študent in ima stalno prebivališče na območju občine Tržič 10 točk
6. otrok, ki ima odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo in predhodno ni obiskoval vrtca 10 točk.
Komisija na podlagi zbranih točk po posameznih kriterijih določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Oblikujeta se dva vrstna reda, in sicer vrstni red za otroke stare 1–3 let in otroke stare 3–6 let.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok.
6. Trajanje sprejema in izpis otrok
15. člen
Vrtec v primeru izpisa otroka na izpraznjeno mesto sprejme drugega otroka, ki je po prednostnem vrstnem redu prvi.
16. člen
Otroci morajo pričeti obiskovati vrtec z datumom sprejema v matični vrtec, ki se določi ob vpisu otroka v vrtec.
Starši oziroma skrbniki, ki otroka v 8-ih dneh od dneva, ki je določen kot datum sprejema v vrtec, ne pripeljejo, ter izostanka ne opravičijo, izgubijo mesto. Na njegovo mesto se sprejme drugega otroka.
17. člen
Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca. Začasno je možno otroka odjaviti iz vrtca samo v času poletnih mesecev (julij, avgust), in sicer za najmanj 30 dni.
V primeru začasne odjave otrok v času poletnih mesecev starši plačujejo za vsak odjavljeni mesec znesek v višini 50% plačila staršev, določenega v skladu s 23. členom tega pravilnika, s čimer imajo otroci zagotovljeno mesto v željeni skupini vrtca.
18. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
Če starši otroka trajno izpišejo iz vrtca, izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Obravnava se kot novo vpisani otrok.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 10-ih dni pred želenim datumom izpisa.
III. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI VRTCA
19. člen
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– plačil staršev ter
– donacij in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, opravljenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti, v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju sveta vrtca in ustanovitelja tudi za plače.
20. člen
Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcu in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo starši oziroma skrbniki otroka stalno prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši oziroma skrbniki imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
V proračunu lokalne skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtca.
7. Mesečno plačilo staršev
21. člen
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge otroke enake starosti.
22. člen
Ceno programov iz prejšnjega člena tega pravilnika na predlog strokovne službe vrtca določi ustanovitelj.
23. člen
Plačilo staršev določi ustanovitelj na podlagi lestvice, ki starša razvršča v razrede, upoštevaje mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženjsko stanje družine.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo staršev.
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so oproščeni plačila za čas prejemanja denarne socialne pomoči.
Če je v vrtec vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni.
Ne glede na določbe tega člena plačujejo starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.
24. člen
Ustanovitelj na osnovi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju v preteklem koledarskem letu na novo določi razred plačila staršev s 1. januarjem oziroma ob sprejemu otroka v vrtec.
Tako določeno plačilo velja do konca koledarskega leta.
25. člen
Razliko med ceno programa in plačilom staršev pokriva ustanovitelj.
26. člen
Starši uveljavljajo pravico do znižanega plačila z vlogo pri pristojnem organu ustanovitelja (Občina Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti).
Za otroke, vključene v vrtec s 1. septembrom, se znižano plačilo uveljavlja 1. septembra, če starši oddajo vlogo do 15. avgusta. Za otroka, ki ga starši vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok vključen v vrtec in so starši zanj oddali vlogo pri pristojnem organu.
Za določitev plačila se upošteva mesečni bruto dohodek družine v preteklem koledarskem letu. V primeru, da družina v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, se za določitev plačila upoštevajo dohodki iz tekočega leta, znižani za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.
27. člen
Če se viri ali višina dohodkov oziroma socialne razmere v družini med letom bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke družine.
Starši morajo vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, sporočiti v 15. dneh pristojnemu organu ustanovitelja. Spremenjena dejstva in okoliščine se ugotavljajo na podlagi priložene dokumentacije.
Novo odmerjeno plačilo staršev se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po sporočeni spremembi.
28. člen
Pristojni organ ustanovitelja določi višino plačila vrtca za otroka v odstotku od cene programa in o tem izda odločbo najkasneje do 31. januarja tekočega leta oziroma za otroka vključenega med šolskim letom v roku 30 dni po prejemu vloge. Odločba se vroči vlagatelju in vrtcu, v katerega je otrok sprejet.
29. člen
Staršem, ki ne uveljavljajo pravice do znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, vlogi za oprostitev plačila priložijo odločbo pristojnega Centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči.
Pristojni organ ustanovitelja za obdobje prejemanja denarne socialne pomoči izda začasno odločbo o oprostitvi plačila.
30. člen
Starši so dolžni v vlogi za znižano plačilo navesti resnične podatke.
Če pristojni organ ustanovitelja ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve plačila.
8. Plačevanje oskrbnine
31. člen
Starši plačujejo oskrbnino za otroka, vključenega v vrtec, v višini, opredeljeni v 23. členu tega pravilnika, zmanjšani za odsotne dneve oziroma povečane za naslednje obveznosti (zamudne ure, stroške opomina in zamudne obresti) po položnici, ki jo prejmejo v vrtcu.
V primeru otrokove odsotnosti iz vrtca prejmejo starši oziroma skrbniki položnico po pošti.
Rok plačila oskrbnine je določen na položnici.
Obračun dejanskih – realiziranih oskrbnin za otroka se opravi vedno za pretekli mesec.
32. člen
Staršem, ki ne poravnajo obveznosti do naslednjega obračuna oskrbnine, pošlje strokovna služba vrtca pisni opomin, v katerem dolžnika obvesti o višini glavnice, zakonitih zamudnih obrestih in stroškov opomina, ter določi naknadni 8-dnevni rok za plačilo. Opominu je priložena položnica za pretekli mesec. Skupni znesek za plačilo, naveden na položnici vsebuje torej zapadle obveznosti ter oskrbnino za pretekli mesec.
V primeru, da starši otroka – dolžniki ne poravnajo svojih obveznosti, strokovna služba vrtca vloži izvršilni predlog na pristojno sodišče, in sicer za dolgovani znesek oskrbnine skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter izvršilnimi stroški.
9. Znižanje plačil staršev zaradi odsotnosti otroka
33. člen
Mesečno plačilo za otroka se zniža v primerih, ki jih določa ta pravilnik.
Vsako odsotnost otroka morajo starši oziroma skrbniki javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure dopoldne v vrtec, ki ga otrok obiskuje.
34. člen
Plačilo se zniža v naslednjih primerih:
– pri dnevnih odsotnostih na podlagi pravočasne odjave se odštejejo stroški prehrane v sorazmernem deležu z višino plačila staršev, določenega v skladu s 23. členom tega pravilnika,
– pri bolniških odsotnostih na podlagi zdravniških opravičil, ki trajajo 10 delovnih dni v mesecu, znaša prispevek za te dni v višini 50% plačila staršev, določenega v skladu s 23. členom tega pravilnika,
– pri začasnih odjavah v poletnih mesecih – se zaračuna staršem za otroke v vrtcu za vsak odjavljeni mesec (1 ali 2) v višini 50% plačila staršev, določenega v skladu s 23. členom tega pravilnika.
35. člen
Za enotno obračunavanje znižanja plačila se dnevno plačilo izračuna tako, da se mesečno določena cena programa vrtca deli z 22-imi delovnimi dnevi.
36. člen
Za otroke, ki so bili prijavljeni (med prazničnimi dnevi) za bivanje v vrtcu, pa potem ne pridejo, se ne upošteva znižanje plačila zaradi odsotnosti.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva več kot 15 minut po zapiralnem času, se zaračuna zamudna ura, ki jo določi strokovna služba vrtca, prav tako se staršem, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur, zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi svet vrtca.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Z določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob vpisu otroka v vrtec.
38. člen
Ta pravilnik se lahko spremeni in dopolni po enakem postopku kot velja za sprejem.
39. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0003/2009-43
Tržič, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.