Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1115. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova, stran 3490.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 25. redni seji dne 23. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (v nadaljevanju: pravilnik), določa vsebino letnega programa športa, pogoje za sofinanciranje in merila za vrednotenje programa športa ter postopek za dodelitev sredstev, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Cankova v okviru sprejetega proračuna in letnega programa športa za tekoče proračunsko leto.
2. člen
(upravičenci do sredstev za sofinanciranje letnega programa športa)
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje letnega programa športa so izvajalci iz 3. člena in izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku so:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
– vrtci ter osnovne šole.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje letnega programa športa)
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofinanciranje letnega programa športa:
– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da Občini Cankova redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
5. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva proračuna Občine Cankova, namenjena za sofinanciranje letnega programa športa lahko pridobijo izvajalci le na osnovi prijave na javni razpis Občine Cankova (v nadaljevanju: vlagatelji), izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
(namen letnega programa športa)
Občina Cankova v skladu s sprejetim Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine sofinancira naslednje vsebine:
– programa športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova ter
– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu za posamezno koledarsko leto.
7. člen
(vsebina letnega programa športa)
S sredstvi proračuna Občine Cankova se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine letnega programa športa:
a) Programi
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport in
– šport invalidov.
b) Razvojne in strokovne naloge v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– izgradnja javnih športnih objektov,
– delovanje športnih društev in zveze športnih društev,
– založniška dejavnost na področju športa in
– športne prireditve.
8. člen
(priprava letnega programa športa)
Letni program športa pripravi strokovna služba Občine Cankova, sočasno s pripravo vsakoletnega proračuna.
9. člen
(sprejem letnega programa športa)
Letni program športa sprejme Občinski svet Občine Cankova, ob sprejemu vsakoletnega proračuna, na predlog odbora za šolstvo, predšolsko vzgojo, kulturo in šport.
10. člen
(obseg posameznih vsebin letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa lahko kandidirajo le za tiste vsebine programa športa, ki so na osnovi sprejetega letnega programa športa navedene v javnem razpisu:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– Zlati sonček,
– 10-urni plavalni tečaji in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– drugi 80-urni programi vadbe in
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V programe so vključeni otroci s posebnimi potrebami (invalidi, otroci z motnjami v razvoju).
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanju primernih psihofizičnih sposobnosti, preprečevanju zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi.
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V programe so vključeni mladi od 15. do 20. leta starosti, s posebnimi potrebami (invalidi, mladina z motnjami v razvoju).
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
8. Interesna športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah.
9. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi.
10. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– do 250-urni programi.
11. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.
12. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:
– 80-urni programi.
11. člen
(obseg posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu)
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport.
2. Izgradnja športnih objektov
Za potrebe izvajanja programa športa so potrebni športni objekti.
3. Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Vsa društva, ki delujejo potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društva, ki izvajajo program športa se lahko povezujejo v zvezo športnih društev, ki je namenjena njihovemu usklajenemu delovanju.
4. Založniška dejavnost na področju športa
Založniška dejavnost je namenjena izdajanju strokovne in druge literature, ki se uporablja na področju športa ali je z njim v povezavi.
5. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA
12. člen
(osnove za vrednotenje programa športa)
Vrednotenje programa športa se izvaja na podlagi:
– točkovnega sistema in
– odstotkov povračila dejanskih stroškov.
Vrednost točk točkovnega sistema je različna po posameznih vsebinah programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, določi se za vsako leto posebej, v sorazmernem deležu glede na skupno število točk posamezne vsebine programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog ter razpoložljivih sredstev.
Višina odstotkov za izvajanje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu je različna in določena s tem pravilnikom.
13. člen
(osnove za razvrstitev izvajalcev glede na športne panoge)
Osnove za razvrstitev izvajalcev glede na razvrstitev v športne panoge so:
– prva skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka,
– druga skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v kolektivnih športih in katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova ekipnih državnih prvakov,
– tretja skupina: izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativne programe in tekmovanja nižjega ranga, katerih cilj je s športnimi aktivnostmi bogatiti preživljanje prostega časa,
– četrta skupina: izvajalci, ki izvajajo programe miselnih iger.
14. člen
(osnove za razvrstitev izvajalcev v športnih panogah)
Osnove za razvrstitev izvajalcev v športnih panogah iz 13. člena tega pravilnika so lahko:
– kazalci za razširjenost športne panoge:
• število članov s plačano članarino,
• število registriranih tekmovalcev,
• število društev, vključenih v panožno športno zvezo …
– kazalci za kakovost športnih dosežkov:
• uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in državnem prvenstvu,
• uvrstitev v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze …
15. člen
(elementi za opredelitev sofinanciranja programa športa)
Elementi za opredelitev sofinanciranja programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programa …
IV. VREDNOTENJE VSEBIN PROGRAMA ŠPORTA
16. člen
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader ter objekt za izvedbo programov, pod naslednjimi pogoji in izračuni:
– Zlati sonček:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 15 in največ 20 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– 10-urni plavalni tečaji:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– drugi 60-urni programi vadbe:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 12 in največ 16 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino).
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader ter objekt za izvedbo programov, pod naslednjimi pogoji in izračuni:
– Zlati sonček:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 15 in največ 20 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino).
– Krpan:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 15 in največ 20 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino).
– drugi 80-urni programi vadbe:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 14 in največ 20 otrok,
• sofinancira se strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino).
– šolska športna tekmovanja:
• za organizacijo športnih tekmovanj na OŠ Cankova se sofinancirajo stroški za priznanja in medalje (10 točk/za posamezno tekmovanje),
• za udeležbo na regijskem tekmovanju se sofinancirajo stroški za prevoz na tekmovanje (2 točki/tekmovalec).
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader, objekt ter materialni stroški za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednoti za:
– dosežene rezultate na državnem prvenstvu za starejše dečke in deklice v individualnih športih:
– za ekipe (število točk v tabeli 2),
– za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4).
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
5. Interesna športna vzgoja mladine
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih:
• za ekipe (število točk v tabeli 2),
• za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4).
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike mladinskega razreda (število točk v tabeli 8).
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
8. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
9. Športna rekreacija
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira objekt za vse programe, za starejše od 65 let in socialno ogrožene pa tudi strokovni kader (število točk v tabeli 5).
10. Kakovostni šport
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira objekt za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih:
• za ekipe (število točk v tabeli 2),
• za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4),
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike državnega razreda (število točk v tabeli 8).
11. Vrhunski šport
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira objekt za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na mednarodnih tekmovanjih:
• za ekipe (tabela 6),
• za posameznike (tabela 7),
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike vrhunskega športa (število točk v tabeli 8).
12. Šport invalidov
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
V. VREDNOTENJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU
17. člen
(osnove za vrednotenje posameznih vsebin programa športa)
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški kotizacije za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti 1., 2. in 3. stopnje Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Vsak vlagatelj lahko vloži prijavo samo za enega kandidata.
Iz proračuna Občine Cankova se sofinancirajo stroški kotizacije, pod naslednjimi izračuni:
+------------------+----------------------+--------------------+
|1. stopnja    | 2. stopnja      |3. stopnja     |
+------------------+----------------------+--------------------+
|od 30 do 40%   | od 20 do 30%     | od 10 do 20%    |
+------------------+----------------------+--------------------+
2. Izgradnja športnih objektov
Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški za izgradnjo športnih objektov ali rekonstrukcijo obstoječih (material, delo). Občina Cankova sofinancira največ do 20% dejanskih stroškov izgradnje.
3. Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Osnovo za vrednotenje predstavlja število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) ter število vključenih športnih društev v športno zvezo.
+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
|     | Od 10 do |Od 21 do | Od 41 do| Od 61 do |Od 81 do | Nad 100 |
|     | 20 članov|40 članov|60 članov|80 članov |  100  | članov |
|     |     |     |     |     | članov |     |
+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Delovanje | 3 točke | 6 točk | 9 točk | 12 točk | 15 točk | 20 točk |
|zveze   |     |     |     |     |     |     |
|športnih |     |     |     |     |     |     |
|društev  |     |     |     |     |     |     |
+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
|     | od 3 do 5|od 6 do 8| od 9 do | od 13 do | nad 16 |     |
|     | društev | društev |  12  |  16  | društev |     |
|     |     |     | društev | društev |     |     |
+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Delovanje | 6 točk | 12 točk | 18 točk | 24 točk | 30 točk |     |
|zveze   |     |     |     |     |     |     |
|športnih |     |     |     |     |     |     |
|društev  |     |     |     |     |     |     |
+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
4. Založniška dejavnost na področju športa
Osnovo za vrednotenje predstavljajo materialni stroški tiskanja strokovne literature. Občina Cankova sofinancira največ do 10% upravičenih stroškov tiskanja.
5. Športne prireditve
Osnovo za vrednotenje predstavlja število udeležencev športne prireditve. Iz proračuna Občine Cankova se sofinancirajo stroški v deležih:
– organizacijski stroški (reklama, priprava objektov in sodniki) do 30%,
– materialni stroški (pokali, medalje, priznanja in plakete) do 30%,
+----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|     |Od 30 do 50| Od 51 do | Od 101 do | Od 151 do |  Nad 200 |
|     |udeležencev|   100  |  150  |  200  | udeležencev|
|     |      | udeležencev|udeležencev|udeležencev|      |
+----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|Športne  |  6 točk |  12 točk | 18 točk | 24 točk |  30 točk |
|prireditve|      |      |      |      |      |
+----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
VI. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
18. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Cankova za sofinanciranje letnega programa športa obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenja postopka javnega razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled in razvrstitev vlog ter izračuni,
– priprava predloga sofinanciranja,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– podpis pogodb o sofinanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
19. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog vlagateljev pripravi občinska uprava najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema Letnega programa športa Občine Cankova za tekoče koledarsko leto.
20. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa objavi Občina Cankova, najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema Letnega programa športa Občine Cankova za tekoče koledarsko leto.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevana dokumentacija za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
22. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) imenuje župan občine, najkasneje do roka objave javnega razpisa.
Komisija ima pet članov, sestavljajo pa jo: predstavnik občinske uprave in štirje člani iz vrst občanov Občine Cankova, ki pa ne morejo biti funkcionarji izvajalcev, ki so se prijavili na javni razpis.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja občinska uprava.
23. člen
(odpiranje vlog)
Komisija najkasneje v 8 dneh po roku, ki je določen za predložitev vlog, opravi javno odpiranje vlog.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na javni razpis.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena navzočih predstavnikov vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o vlagateljih in vlogah (ime vlagatelja, vložene vsebine programa športa in razvojnih ter strokovnih nalog v športu, popolnost vlog oziroma navedba nepolnosti ...),
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev.
Komisija pozove vlagatelje nepopolnih vlog na dopolnitev in jim določi največ 15 dni za dopolnitev.
Na javnem odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki zainteresiranih izvajalcev, ki morajo komisiji pred odpiranjem predložiti pooblastila.
24. člen
(pregled in razvrstitev vlog ter izračuni)
Komisija najkasneje v 20 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog opravi najprej pregled vlog, za katere je zahtevala dopolnitev, nato pa razvrstitev in izračune popolnih vlog.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega člena ne dopolnijo, se zavržejo. Sklep izda pristojni organ Občine Cankova.
O pregledu vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– podatki o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas pregleda vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red pregleda vlog,
– razvrstitev posameznih vlog, glede na vsebino programa in razvojne ter strokovne naloge v športu,
– izračuni za posamezne vsebine programa športa in razvojnih ter strokovnih nalog v športu,
– izračuni za posamezne vlagatelje,
– čas zaključka pregleda vlog,
– podpisi prisotnih članov komisije.
25. člen
(priprava predloga za sofinanciranje)
Komisija najkasneje v 30 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog, pripravi predlog za sofinanciranje letnega programa športa in ga posreduje pristojnemu organu Občine Cankova.
Predlog za sofinanciranje vsebuje naslednje podatke:
– podatki o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas priprave predloga,
– podatki o izvajalcih, vsebinah programa športa in razvojnih ter strokovnih nalogah, za katere se jim predlaga sofinanciranje ter njim pripadajoča sredstva z izračuni,
– imena navzočih članov komisije,
– čas zaključka priprave predloga za sofinanciranje,
– podpisi prisotnih članov komisije.
26. člen
(sprejem predloga)
Predlog za sofinanciranje programa športa sprejme pristojni organ Občine Cankova, z izdajo sklepa, najkasneje v 40 dneh po odpiranju vlog.
Sklep o sofinanciranju letnega programa športa prejmejo vsi vlagatelji.
27. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana Občine Cankova. Pritožba mora vsebovati:
– naslov tožnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,
– podpis odgovorne osebe tožnika.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.
28. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan Občine Cankova pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa športa sklene župan Občine Cankova pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca oziroma prejemnika sredstev,
– vsebina in obseg programa za katerega so sredstva dodeljena,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku realizacije programa športa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
29. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni v roku, ki je naveden v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o izvajanju programa športa, za katerega so prejeli sredstva občinskega proračuna.
30. člen
(nadzor o uporabi sredstev)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 15. decembra za tekoče leto, Občini Cankova predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu v pogodbi naveden postopek sankcioniranja.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
31. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala sredstva zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan občine ta sredstva s sklepom razporedi v skladu z odlokom o proračunu Občine Cankova za tekoče proračunsko obdobje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in veljajo enako kot pravilnik.
33. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika)
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03).
34. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 679-01/2010
Cankova, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.