Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1156. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2010, stran 3592.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) in Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/10) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določi višina najemnin za uporabo poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč za določeno dejavnost ter kmetijskih zemljišč v lasti Občine Železniki za leto 2010.
2. člen
Osnova za oblikovanje cene najemnine za uporabo poslovnih prostorov, stavbnih in kmetijskih zemljišč je povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine in cena stavbnega zemljišča v Občini Železniki, določena za vsako leto posebej s sklepom občinskega sveta ter Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč, ki ga letno sprejme Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
3. člen
Višina najemnine se določi s pogodbo v skladu s 4. členom tega sklepa. V primeru, da se najemnina obračuna enkrat letno, se najemnina zaračuna ločeno za vsako koledarsko leto v naprej, odvisno od trajanja pogodbe. V primeru mesečnega obračuna se najemnina zaračuna enkrat mesečno do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Najemnina se mora plačati v 15 dneh od izstavitve računa.
4. člen
Način za določitev najemnine za m2 poslovnega prostora in stavbnega zemljišča:
– A: za najem poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč za trgovsko in gostinsko dejavnost se najemnina obračunava mesečno in znaša 10% najnižje cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono*,
– B: za najem poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč za obrtno, proizvodno, in storitveno dejavnost se najemnina obračunava mesečno in znaša 10% najnižje cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono*,
– C: za najem prostorov za opravljanje zdravstvene dejavnosti se najemnina obračunava mesečno in znaša 8% najnižje cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono*,
– D: za najem funkcionalnega zemljišča (parkirni prostori, dvorišča, zelenice, dostopna pot, nadstreški, garaže, vetrolovi, pomožni objekti ipd.), se najemnina obračunava letno in znaša 1% najnižje cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono*,
– E: za najem poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč za izvajanje javnih nalog oseb javnega prava in nevladnih organizacij ter izvajanje dejavnosti društev in političnih strank, se najemnina obračunava letno in znaša 1% najnižje cene stavbnega zemljišča za posamezno cono*,
– F: za obdelavo zemljišča (vrtički, zelenjavni vrtovi, sadovnjaki, njive, travniki) v območju stavbnih zemljišč, se najemnina obračunava letno in znaša 0,1% najnižje cene stavbnega zemljišča za posamezno cono*.
5. člen
Cenik najemnin za poslovne prostore in stavbna zemljišča za v 4. členu navedene dejavnosti v posameznih conah:
+-------------+-------------------------+----------------------+
|Dejavnost  |Cona I*         |CONA II*       |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|A      |7,92 (EUR/m2/mesec)   |5,94 (EUR/m2/mesec)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|B      |7,92 (EUR/m2/mesec)   |5,94 (EUR/m2/mesec)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|C      |6,34 (EUR/m2/mesec)   |4,75 (EUR/m2/mesec)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|D      |0,79 (EUR/m2/leto)    |0,59 (EUR/m2/leto)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|E      |0,79 (EUR/m2/leto)    |0,59 (EUR/m2/leto)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
|F      |0,08 (EUR/m2/leto)    |0,06 (EUR/m2/leto)  |
+-------------+-------------------------+----------------------+
  *cona I obsega Železnike in Selca z neposredno okolico,
  *cona II obsega vsa območja Občine Železniki, ki ne sodijo v
cono I.
Za kmetijsko rabo zemljišč v območju kmetijskih zemljišč (košenina, njiva, vrt, travnik, pašnik, sadovnjak) se najemnina določi na podlagi Cenika zakupnin, ki ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
V skladu s 26. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) mora upravljavec poskrbeti, da se opravi cenitev tudi v primerih, da se stvarno premoženje oddaja v najem in bi višina nadomestila za oddajo stvarnega premoženja v najem v enem letu izkustveno presegla 2.000 EUR. Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z namenom cenitve ter drugimi pomembnimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 25/09).
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2010-003
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.