Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane, stran 3566.

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) ter določil Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 27. seji dne 16. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane (Uradni list RS, št. 112/07, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 58.110 – izdajanje knjig
– 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katera izvajanje je v javnem interesu.«
3. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni, tako da se na novo glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
4. člen
Četrti odstavek 34. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Iz učbeniškega sklada si učenci izposojajo učbenike brezplačno.«
5. člen
V drugem odstavku 39. člena se črta beseda »lahko«.
6. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2010-6-301(27-T6)
Poljčane, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.