Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1164. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010, stran 3597.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |   v evrih|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI            |70+71+72+73+74| 14.300.693|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            |70+71     | 12.244.963|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |       | 11.089.511|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |       |  9.795.129|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|703  |Davki na premoženje          |       |   864.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |       |   430.382|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |       |  1.155.452|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |       |   600.073|
|   |premoženja              |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine         |       |    5.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|712  |Denarne kazni             |       |   15.400|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |       |   58.767|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |       |   476.212|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |       |   305.300|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       |   58.300|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in    |       |   247.000|
|   |neopredmetenih dolg. sr.       |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |       |    2.250|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov   |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |       |  1.748.180|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |       |   588.703|
|   |javnofinančnih institucij       |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz |       |  1.159.478|
|   |sredstev proračuna EU         |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI            |40+41+42+43  | 15.814.167|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |       |  3.368.703|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |       |   780.494|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno  |       |   126.704|
|   |varnost                |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve     |       |  2.227.940|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti        |       |   89.550|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|409  |Sredstva, izločena v rezerve     |       |   144.015|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |       |  6.127.906|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|410  |Subvencije              |       |      0|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in       |       |  2.812.674|
|   |gospodinjstvom            |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam  |       |   649.522|
|   |in ustanovam             |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |       |  2.665.710|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |       |  6.063.141|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |       |  6.063.141|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |       |   254.417|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|431  |Investicijski transf. pravnim in fiz. |       |   139.655|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki   |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim |       |   114.762|
|   |uporabnikom              |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |I - II    | –1.513.474|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |750+751+752  |   17.600|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil     |       |   17.600|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev      |       |      0|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       |      0|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev     |       |      0|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |IV - V    |   17.600|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE             |       |   500.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje          |       |   500.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA            |       |   314.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga       |       |   314.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|IX  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |I+IV+VII-II-V-| –1.309.874|
|   |RAČUNIH                |VIII     |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE           |VII-VIII   |  –186.000|
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE           |VI+VII-VIII- |  1.513.474|
|   |                   |IX=-III    |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
|XII  |Stanje sredstev na računih konec   |       |  1.395.074|
|   |preteklega leta            |       |      |
+------+--------------------------------------+--------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.015 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 104.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
Spremeni se 11. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina v letu 2010 lahko zadolži do višine 500.000 evrov.
Občina je v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, ki jo je sklenila z Javnim podjetjem Komunala Zagorje d.o.o., na dan 1. 1. 2010 prevzela od Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. obveznosti po kreditni pogodbi št. 221025-65/2003 – Rekonstrukcija kotlarne Zagorje, podpisani dne 29. 8. 2003 z Ekološkim razvojnim skladom Republike Slovenije, v višini 50.000.000,00 SIT oziroma 208.646,30 €.
Občina je prevzela na dan 1. 1. 2010 kredit v višini, ki je bila enaka knjigovodskemu stanju izkazanemu v poslovnih knjigah Javnega podjetja Komunala Zagorje na dan 31. 12. 2009, in sicer 114.436,51 evrov.
Občina v letu 2010 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) in sicer tako, da se glasi:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 lahko zadolžijo do skupne višine 65.000 evrov. V letu 2010 se lahko zadolži Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. v višini 65.000 evrov, za obdobje treh let, pod pogoji in na način, ki so določeni v Zakonu o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2010 ne smejo izdajati poroštev.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010
Zagorje ob Savi, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.