Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 3593.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 24. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02 in 16/04) se 5. člen spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja, pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom, pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah ter sofinanciranje zaščite patentov in licenc.«
2. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:
»Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki ter majhna in srednje velika podjetja s sedežem v Občini Kamnik. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03).«
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Do subvencije niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.«
4. člen
V 9. členu se doda nova alineja, ki pravi »– obratna sredstva«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se črtata.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najmanj en mesec pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev);
– ima stalno prebivališče v Občini Kamnik;
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Kamnik;
– da je zaposlitev sklenjena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.«
7. člen
V II. poglavju se doda nova 5. točka: »5. Sofinanciranje zaščite patentov in licenc«
Doda se nov 22. člen, ki se glasi: »Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk.
Predmet sofinanciranja je zaščita patenta in licence v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški zaščite patentov in licenc.«
Dosedanji 22. člen postane 23. člen, temu ustrezno pa se preštevilčijo tudi naslednji členi.
8. člen
Naslov IV. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«
Doda se nov 26.a člen, ki se glasi: »Pri prvem javnem razpisu so upravičenci do sredstev navedenih v 5. točki tega pravilnika – sofinanciranje zaščite patentov in licenc, tisti, ki so zaščitili patent ali licenco v letu 2010.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kamnik, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.