Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1148. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april–junij 2010, stran 3582.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 91. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 25. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april–junij 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08 in 25/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
                           v EUR
-----------------------------------------------------------
Konto   Splošni del proračuna Občine Šmartno  Proračun
      pri Litiji od 1. 4. 2010 do 30. 6.    april–
      2010                 junij 2010
-----------------------------------------------------------
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    1.115.448
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        1.115.448
70     DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    974.828
700    DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       884.728
703    DAVKI NA PREMOŽENJE            44.600
704    DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     45.500
706    DRUGI DAVKI                  0
71     NEDAVČNI PRIHODKI            140.620
      (710+711+712+713+714)
710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    111.200
      PREMOŽENJA
711    TAKSE IN PRISTOJBINE            1.000
712    GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI         220
713    PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   8.000
714    DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          20.200
72     KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       0
720    PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV     0
722    PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN        0
      NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
73     PREJETE DONACIJE (730+731)           0
730    PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       0
731    PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           0
74     TRANSFERNI PRIHODKI (740)           0
740    TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         0
      JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741    PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA         0
      PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
      EVROPSKE UNIJE
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      1.341.408
40     TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   519.424
400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     60.602
401    PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO     8.275
      VARNOST
402    IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       438.047
403    PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          2.500
409    REZERVE                  10.000
41     TEKOČI TRANSFERI             419.053
      (410+411+412+413+414)
410    SUBVENCIJE                 1.000
411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        272.703
      GOSPODINJSTVOM
412    TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM    26.600
      IN USTANOVAM
413    DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      118.750
414    TEKOČI TRANSFERI V TUJINO           0
42     INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       392.600
420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    392.600
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       10.331
431    INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     7.200
      FIZIČNIM OSEBAM
432    INVESTICIJSKI TRANSFERI          3.131
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   –225.960
      (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
      SKUPAJ ODHODKI)
-----------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------
75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
750    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0
751    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          0
752    KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        0
44   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440    DANA POSOJILA                 0
441    POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN        0
      NALOŽB
442    PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA       0
      PRIVATIZACIJE
443    POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V       0
      JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
      OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
      PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
-----------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
50  VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
500    DOMAČE ZADOLŽEVANJE              0
5001    Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002    Najeti krediti pri drugih finančnih      0
      institucijah
5003    Najeti krediti pri drugih domačih       0
      kreditodajalcih
5004    Sredstva, pridobljena z izdajo         0
      vrednostnih papirjev na domačem trgu
55  VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)           9.667
550    ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          9.667
5501    Odplačila kreditov poslovnim bankam    9.667
5502    Odplačila kreditov drugim finančnim      0
      institucijam
5503    Odplačila kreditov drugim domačim       0
      kreditodajalcem
5504    Odplačila glavnice vrednostnih         0
      papirjev, izdanih na domačem trgu
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   –235.627
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –9.667
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    225.960
      IX=-III.)
-----------------------------------------------------------
   XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
      PRETEKLEGA LETA             237.077
9009    Splošni sklad za drugo          237.077
-----------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 38.666,64 eurov, ki je potrebna za odplačilo dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.
Št. 400-012/2009
Šmartno pri Litiji, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.