Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1155. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave – vlečnice za prevoz oseb v Občini Železniki, stran 3590.

Na podlagi 26. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o koncesiji za obstoječe žičniške naprave – vlečnice za prevoz oseb v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE, PREDMET IN OBMOČJE KONCESIJE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev žičniških naprav – vlečnic za prevoz oseb na smučiščih na območju Občine Železniki, za katere so lastniki ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) imeli veljavno obratovalno dovoljenje.
Posamezne žičniške naprave – vlečnice, ki so predmet koncesije po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah – vlečnicah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni izbirna gospodarska javna služba, žičniške naprave pa niso infrastruktura javne službe.
II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
2. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičničarske dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav.
3. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko koncesijo prenese na drugo osebo samo s soglasjem koncedenta.
III. TRAJANJE KONCESIJE
4. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo:
– 18 let za žičniško napravo – vlečnico »Mala Rudna« na smučišču ŠC Rudno,
– 15 let za žičniško napravo – vlečnico »Slatnik« na smučišču TC Soriška planina,
– 15 let za žičniško napravo – vlečnico »Sedlo« na smučišču TC Soriška planina,
– 15 let za žičniško napravo – vlečnico »Lajnar« na smučišču TC Soriška planina.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko postane odločba o podelitvi koncesije dokončna.
Trajanje koncesije se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer na podlagi pisnega strokovnega mnenja, da bo žičniška naprava varno obratovala tudi v času podaljšanja koncesije. Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ uprave občine.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
IV. FINANCIRANJE KONCESIJE
5. člen
(stroški)
Vse stroške v zvezi z izvajanjem koncesije, ki se podeli na podlagi tega odloka, nosi koncesionar.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
(upravna odločba)
Koncesija se podeli z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ uprave občine. Zoper odločbo je možna pritožba, o kateri odloča župan občine.
7. člen
(podelitev koncesije brez javnega razpisa)
Koncesija za obstoječe žičniške naprave, za katere so imeli lastniki ob uveljavitvi ZŽNPO veljavno obratovalno dovoljenje, se na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli, na podlagi vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO, lastniku posamezne žičniške naprave. Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
8. člen
(vsebina vloge)
Vloga za podelitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– zadevo – zahtevek za podelitev koncesije,
– firmo, oziroma naziv vlagatelja ter sedež, z navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za zasneževanje),
– druge podatke o utemeljenosti žičniške naprave.
Vlogi za podelitev koncesije mora biti priloženo obratovalno dovoljenje, veljavno na dan uveljavitve ZŽNPO.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
9. člen
(koncesijska pogodba)
Z zbranim koncesionarjem se po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije sklene koncesijska pogodba, ki podrobneje ureja medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
V koncesijski pogodbi morajo biti povzete vse obveznosti koncesionarja iz koncesijskega akta in ZŽNPO.
Koncesijsko pogodbo podpiše župan.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
10. člen
(obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi standardi.
Pri izvajanju koncesije se je potrebno držati določil tega odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe izvaja Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
12. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– zaradi odvzema koncesije,
– zaradi stečaja (prenehanja) koncesionarja.
13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
14. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje,
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave ali v času dveh let po podelitvi koncesije ne začne z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače,
– je v skladu z določili ZŽNPO na isti lokaciji ugotovljena potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za gradnjo večje ali zmogljivejše naprave v roku šestih mesecev po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
15. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Po prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev vseh objektov in naprav ter vzpostavitev prvotnega stanja, kar se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
IX. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2010-006
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
  PRILOGA – ŽIČNIŠKE NAPRAVE (VLEČNICE), KI SO PREDMET TEGA
ODLOKA:

  1. Žičniška naprava – vlečnica »Mala Rudna« na smučišču ŠC
Rudno
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1495, 1500,
1501, vse k.o. Studeno.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 492
m, zgornja postaja pa na višinski koti 570 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: nizko vrvna vlečnica;
  – število postaj: 2.;
  – dolžina proge: 256 m;
  – število sider: 43.;
  – pogon: hidromotor;
  – višinska razlika: 78 m;
  – zmogljivost: 400 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja 3761-59/2008/2-
0006109 z dne 18. 12. 2008; z veljavnostjo do 2. 12. 2010.
  c. Rok trajanja koncesije: 18 let (starost vlečnice: 24 let)

  2. Žičniška naprava – vlečnica »Slatnik« na smučišču TC
Soriška planina
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 360, 859/1,
860, 867, 870, 868, 885, vse k.o. Sorica.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 1340
m, zgornja postaja pa na višinski koti 1428 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: vlečnica;
  – število postaj: 1;
  – dolžina proge: 950 m;
  – število sider: 40;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 88 m;
  – zmogljivost: 650 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja 3761-66/2009/3-
0006441 z dne 29. 12. 2009; z veljavnostjo do 28. 12. 2011.
  c. Rok trajanja koncesije: 15 let (starost vlečnice: 30 let)

  3. Žičniška naprava – vlečnica »Sedlo« na smučišču TC
Soriška planina
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 897, 902,
903, 904, 905, 868, 887, vse k.o. Sorica.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 1410
m, zgornja postaja pa na višinski koti 1520 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: vlečnica;
  – število postaj: 1;
  – dolžina proge: 800 m;
  – število sider: 40;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 110 m;
  – zmogljivost: 700 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja 3761-9/2010/2-
0006441 z dne 19. 1. 2010; z veljavnostjo do 31. 1. 2012.
  c. Rok trajanja koncesije: 15 let (starost vlečnice: 30 let)

  4. Žičniška naprava – vlečnica »Lajnar« na smučišču TC
Soriška planina
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 897, 902,
903, 904, 905, 868, 887, vse k.o. Sorica.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 1415
m, zgornja postaja pa na višinski koti 1525 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: vlečnica;
  – število postaj: 1;
  – dolžina proge: 800 m;
  – število sider: 40;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 110 m;
  – zmogljivost: 700 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja 3761-66/2009/2-
0006441 z dne 29. 12. 2009; z veljavnostjo do 28. 12. 2011.
  c. Rok trajanja koncesije: 15 let (starost vlečnice: 30 let)