Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1153. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, stran 3589.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09), 8. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 – popr.), 110/02 – ZGO-1), 8. in 44. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1 Uradni list RS, št. 33/06, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09), 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04), 30. in 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2 Uradni list RS, št. 27/07, 70/08), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, v nadaljevanju – Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»(1) Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
9. vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest.«
2. člen
(1) Spremeni se besedilo 4. točke prvega odstavka 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, ki se odslej glasi:
»dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,«.
(2) Za 4. točko prvega odstavka 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Tržič se doda 5. točka z besedilom:
»dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0024/2009-31
Tržič, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.