Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič, stran 3584.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 46., 66. in 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97) (v nadaljevanju: v odloku) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
2. člen
V odloku se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
3. člen
V odloku se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev šol, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja dva mandata, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelji, ki ne izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) določenih pogojev o izobrazbi in imajo na dan uveljavitve navedenega zakona manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter so opravljali najmanj tri mandate funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti ter mnenje sveta staršev. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če lokalna skupnost in svet staršev ne dasta mnenja v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez njunega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku trideset dnevnega roka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Mandat ravnatelja traja pet let.«
4. člen
V odloku se v 30. členu spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2009-41
Tržič, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.