Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1190. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

1191. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
1192. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank
1193. Sklep o imenovanju predsednika Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Drugi akti

1189. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1229. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

1194. Pravilnik o spremembi Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1230. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih
1231. Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela
1232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

USTAVNO SODIŠČE

1195. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo

OBČINE

Cankova

1196. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
1197. Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Celje

1198. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini

Cerknica

1199. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2010
1200. Odlok o izločitvi dela naselja Cerknica ter priključitvi tega dela k naselju Martinjak
1201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1202. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1203. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Črnomelj

1204. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

Dobje

1205. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2010

Dobrna

1206. Odlok o občinskih cestah Občine Dobrna
1207. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna
1209. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
1210. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna

Gornji Petrovci

1211. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010

Hrpelje-Kozina

1212. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina

Kamnik

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

Koper

1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper

Ljubno

1215. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2009

Novo mesto

1216. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja vas

Sevnica

1217. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
1218. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1219. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)
1220. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (uradno prečiščeno besedilo)
1221. Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1222. Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
1225. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1226. Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

1228. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti