Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1233. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)
1234. Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI)
1235. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB5)

MINISTRSTVA

1236. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

1237. Sklep o zavrnitvi pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1238. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1239. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

Hodoš

1240. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

Nova Gorica

1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik
1242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan
1243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
1246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan
1247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas
1248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
1249. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Park znanja

Šentrupert

1250. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1251. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1252. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009

Velika Polana

1253. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Žalec

1254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
1255. Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
1256. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Žalec
1257. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/5, k.o. Levec

POPRAVKI

1258. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
1259. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
1260. Tehnični popravek grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Razglasni del

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost