Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1255. Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka, stran 3864.

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. marca 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za odlog plačila in obročno odplačevanje ter zavarovanje in obrestovanje dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka na območju Občine Žalec.
2. člen
Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli po naslednjih kriterijih:
a) kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36-mesečnih obrokih, s tem da posamezni obrok ne sme biti manjši od 100 €;
b) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 12-mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 500 €.
Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog plačila komunalnega prispevka za največ 6 mesecev.
3. člen
V primeru odloga plačila oziroma obročnega odplačevanja dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka, se dolg obrestuje po obrestni meri EURIBOR +1% p.a.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za odlog plačila oziroma za obročno odplačilo komunalnega prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo.
V vlogi je potrebno navesti ali gre za odlog plačila ali za obročno odplačevanje, razloge za vložitev vloge ter predlog za način zavarovanja dolga.
5. člen
Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do občine ustrezno zavarovati. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga z:
- zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.);
- zavarovanjem pri zavarovalnici;
- z bančno garancijo, izdano v korist občine ali
- s poroštvom fizičnih ali pravnih oseb.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti.
Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče le, če dolg dolžnika, ki je zavarovan s takim zavarovanjem, ne presega 10.000,00 €.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga s poroštvom pravne osebe, mora k vlogi predložiti poslovno poročilo z računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto, skupaj z revizijskim poročilom poroka, če je porok zavezan k revidiranju poslovanja, in računovodske izkaze poroka na zadnji dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje.
V primeru, da dolžnik predlaga zavarovanje plačila dolga s poroštvom fizične osebe, mora k vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja poroka, in dokazila o njegovi vrednosti.
6. člen
O prošnji za odlog plačila oziroma za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči župan in o tem obvesti dolžnika. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
7. člen
Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V tem primeru Občina Žalec takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0014/2010
Žalec, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti