Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1252. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009, stran 3862.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 114. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin - kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 03212-0013/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    Znesek|
|   |                     |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.063.845|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.773.585|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  6.237.726|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  5.482.205|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   492.678|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   262.843|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   535.859|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   268.896|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.096|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    4.942|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     292|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   259.633|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   145.121|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    83.528|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    61.593|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.145.139|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.400.930|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   744.209|
|   |iz sredstev EU              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  9.735.671|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.191.293|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   598.134|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    98.571|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.399.197|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    55.391|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    40.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3.056.679|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   157.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.943.860|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   270.717|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   684.202|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  3.929.747|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.929.747|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   557.952|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   438.180|
|   |fizičnim osebam             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   119.772|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   –671.826|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I-II)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    9.932|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    5.086|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    4.846|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    9.932|
|   |IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  1.500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |   197.270|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   197.270|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   640.836|
|   |RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |  1.302.730|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) |   671.826|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.     |   146.876|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti