Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1249. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Park znanja, stran 3860.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 - ZPNačrt-A) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Park znanja
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Nova Gorica potrebuje razvoj dejavnosti, ki jo bodo dvignile v novo dimenzijo prepoznavnosti. Za razliko od proizvodnih trgovskih in igralniških vsebin, ki so že zastopane, bi naše mesto moralo v prihodnosti nameniti več pozornosti in možnosti za razvoj intelektualnih vsebin najvišjega nivoja. Razvoj izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih dejavnosti pomeni ohranjanje mladosti našega mesta kot prepoznavne kvalitete, ki jo želimo umestiti v nedorečen južni rob mesta med potok Koren in Streliško pot. Obravnavano območje nudi odlične možnosti za umeščanje navedenih dejavnosti. Kvaliteto lokacije še zlasti pomeni neposredna povezanost s centralnimi prostori mesta, hkrati pa je območje dovolj umaknjeno za potrebe umirjenega intelektualnega dela.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN omejuje na zahodu in jugu Streliška pot, na severu struga potoka Koren, na vzhodu pa cestna povezava med Streliško potjo in Gortanovo ulico. Na tak način OPPN zajema zemljiške parcele številka 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1316, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1475, 1476 in 1477, vse k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 77 514 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo povzete po izdelani strokovni podlagi za urbanistično in arhitekturno zasnovo območja ob Kornu - Park znanja, ki jih je izdelal v januarju 2010 studio Podrecca. Strokovna podlaga je vsebinsko in prostorsko preverila obravnavano območje. Le-ta bo tudi podlaga za izvedbo posameznih arhitekturno urbanističnih natečajev za zaključene sklope v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+------------------------------------+-------------------------+
|priprava osnutka načrta       |     90 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o |     40 dni     |
|potrebnosti CPVO          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta      | 60 dni (s CPVO 120 dni) |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |     40 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|priprava predloga načrta      |     60 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP  | 40 dni (s CPVO 60 dni) |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v |     30 dni     |
|sprejem z odlokom          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
- Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
- Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
- Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
- Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
- Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
- Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010.
7. Prehodne in končne določbe
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (Uradni list RS, št. 39/09) in Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (Uradni list RS, št. 57/09).
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti